background image
7
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
feKete lásZló
ügyvéd (Kaposvár)
Jogászként a tanúságtétel fogalma nem áll
tlem távol, hisz az eredetileg a perjog nél-
külözhetetlen eleme volt, és az ma is. ,,Itt
lent a porban" Iustitia nem létezhet tanú-
ságtétel nélkül. Tanúskodni ­ a valóságnak
megfelelen ­ az igazság kiderítése érde-
kében törvény diktálta kötelezettség.
A ,,veritas" ezzel szemben egy másik,
magasabb, elvont gondolati világ. Arra
az igazságra gondolok, ami ,,békességet
teremt", ami ,,szabaddá tesz", amirl ,,tö-
redékes az ismeretünk", amit csak ,,tükör
által, homályosan látunk". A ma keresz-
tyén emberének tanúságtételére szükség
van, hisz a bennünket körülvev kongó
üresség, tagadás, frusztráltság, a gon-
dolati kakofónia, az izmusokkal megfert-
zött lelkiség nyilvánvalóvá teszi a választ:
igen! A nagy kérdés inkább az, hogyan
tegyünk tanúságot ­ különösképpen vi-
lági közegben ­ a közösség vállalásáról
az evangéliummal? Miként lehet szem-
bemenni a többségi áramlatokkal? Szem-
benézni azzal, hogy a környezet esetleg
gyanakvó értetlenséggel kezel, s bizo-
nyos baráti, üzleti körökbl kimaradunk?
Miként illeszthet az evangélium kulcsa
a bonyolult lelki zárakba? Ez a fajta tanú-
ságtétel a Krisztus-arcot visel embernek
kötelessége, különösen a környez világ
felé. A civil közvetlen tanúságtétele gya-
nús. Hiszem, hogy a leghitelesebb tanú-
ságtétel a közösségvállalás megélése az
evangéliummal. Törekedni arra, hogy a
megingások és megtorpanások ellenére
sikerüljön keresztyén módon élni.
miHai androne
adjunktus (Galac)
A keresztyén ember számára fontos a fe-
lekezeti hovatartozása. A felekezet a latin
confessio fnévvel, illetve a confessum
melléknévi igenév révén a confiteri (con-
fiteor: megvallom, kijelentem, elismerem,
bevallom, tanítom a másikat) igével áll
kapcsolatban. Ugyanilyen értelm a pro-
fessio kifejezés is. A felekezeti hovatarto-
zás tulajdonképpen a hit megvallását, a hit
kinyilvánítását jelenti, azaz egy adott lelki
öntudat, egy magas igazság nyilvános
felvállalását abból a célból, hogy másokat
is megnyerjünk annak. Ebben az össze-
függésben pedig a szóban forgó témával
kapcsolatos konkrét bibliai szövegre kell
emlékeznünk, éspedig: ,,Valaki azért val-
lást tesz én rólam az emberek eltt, én is
vallást teszek arról az én mennyei Atyám
eltt; aki pedig megtagad engem az em-
berek eltt, én is megtagadom azt az én
mennyei Atyám eltt." (Mt 10,32­33)
A keresztyén ember az igaz hit meg-
vallója abban az értelemben, hogy em-
bertársai számára ,,vallástanár", azaz a
hit tanítója kíván lenni. Jól tudja, hogy a
bátortalan, elrejtett, megvallatlan hit tu-
lajdonképpen bátor, látható és kinyilvá-
nított hitetlenség. Emlékezzünk csak a
Szentíráshoz hséges Kálvinra, aki meg-
pirongatta és nikodémizmussal vádolta
mindazokat, akik eltitkolták református
mivoltukat.
(Fordította: Pásztori Kupán István
teológiai tanár)
mácsody ferenc
lelkigondozó-lelkész (Felcsút)
a vásárlásösztönz marketingformák,
a különféle árucikkekkel házalók és a
telefonos marketing világában különö-
sen vigyáznunk kell legféltettebb kin-
csünkre, az evangéliumra.
nagy a kísértés, hogy különféle mód-
szerek segítségével ,,bocsássuk áruba"
az evangéliumot. a jézusi missziói pa-
rancs ma is érvényes, de az evangélium
nem áru, hanem a bennünket egzisz-
tenciálisan meghatározó, drága kincs.
miért fontos a református vallástétel?
a mai bizalmatlan világban akár újra és
újra bizalmat szavazni nem egyszer.
Hiánycikknek számít ma a bizalom.
a ma embere, látván azt, hogy munka-
helyek sznnek meg a környezetében,
könnyen válik agresszívvé: önvédelem-
bl. Jézus mégis arra hív bennünket,
hogy a bizalom emberei legyünk. sze-
ressük az embereket, mindenkit igye-
kezzünk a jó oldala fell megközelíteni.
református bizonyságtétel: irgal-
mas nak lenni, jó szándékkal lenni azzal
szemben is, aki rossz szándékkal van,
imádkozni mindennap a szóbeli, illetve
cselekedetbeli bizonyságtételért, vala-
mint Jézus Krisztusról és a bnbocsá-
natról beszélni, ha annak ideje van.
körk érdéS ­ vaLL á S t é t eL
Miért tartja fontosnak
a református vallástételt napjainkban?
vaLLáStéteL