background image
Mucsi Zsófia (szerk.)
Házasságkönyv
153×167 mm, 104 oldal,
keménytáblás, 2500 Ft
Ez az ajándékkönyv a református há
zassági eskü szövegét ismerteti. A fo
gadalom minden sorához egy bibliai
idézet és egy rövid, személyes vallomás
tartozik. Az év könyve a Magyarországi
Református Egyházban 2011ben.
Szarka Miklós
Házasságra
felkészít
beszélgetések
Útmutató lelkipásztoroknak
és segítknek
A5, 180 oldal, kartonált, 2500 Ft
Segítség házassággondozó szakem
berek, lelkipásztorok számára, hogy a
hozzájuk fordulókat egy biztos alapo
kon nyugvó, hosszú távú párkapcso lat,
gondosan megtervezett családi élet
irányába vezessék.
Szabó András
,,téged Isten
dIcsérünk"
bocskai István, erdély
és Magyarország fejedelme
Fr/5, 199 oldal, keménytáblás,
1350 Ft
Hogyan lett a lázadó bihari uraságból
Erdély els fejedelme, s általa az Erdé
lyi Fejedelemség a magyar államiság
és protestantizmus védbástyája? En
nek rövid bemutatására vállalkozott a
szerz.
Mucsi Zsófia (szerk.)
alkalMazkodó
szeretet
Jakab Miklós vak- és
siketmissziós lelkipásztor
visszaemlékezései
Fr/5, 148 oldal, kartonált, 1200 Ft
Jakab Miklós (1912­2002) reformá
tus lelkészként szerezte meg gyógype
dagógiai tudását és gyakorlatát, hogy
vakok és siketek között szolgálhasson.
Több mint fél évszázadon keresztül
kísérte siket és vak gondozottjainak
életét.
Némethné Balogh Katalin
(szerk.)
valóban szabadok
bizonyságtételek
a református Iszákosment
Misszió életébl
B/6, 124 oldal, kartonált, 700 Ft
A harmincéves Református Iszákos
men t Misszió és a Magyar Kékke
reszt Egyesület gyógyító alkalmain,
utógondozó hetein, családos táborain
résztvev, alkoholfüggségüktl meg
szabadult emberek történetei.
Szabó András
a reJtzköd
bIblIafordító ­
károlyI gáspár
Fr/5, 164 oldal, keménytáblás,
1400 Ft
Keveset tudunk Károlyi Gáspárról.
Talán mert szándékosan a háttérbe
vonult. Az új életrajzi kötet segítségé
vel minden eddiginél alaposabb képet
kaphatunk a ,,rejtzköd bibliafordító
ról".
MegMaradunk
az IMádkozás
és az Ige szolgálata
Mellett
református zsinati tagok
az imádság erejérl és Isten
hatalmáról az egyházban
és a világban
A/5, 176 oldal, kartonált, 990 Ft
Az egyháznak ­ és hitünk szerint az
egész teremtett világnak ­ ma sincs
más esélye, mint Istenre hagyatkozni.
Szükséges és érdemes megmaradni
az ige és az imádság mellett.
Bölcsföldi András (szerk.)
karácsony IdeJe
Magyar írók novellái
adventtl vízkeresztig
Fr/5, 188 oldal, keménytáblás,
2000 Ft
Az ünnepkör szép ívét tizenöt magyar
író rövid történetével hozza közelebb a
kötet. Az itt megjelen novellák szerzi:
Cs. Szabó László, Darkó István, Fekete
István, Gárdonyi Géza, H. Németh
István, Kincs István, Kosztolányi Dezs,
Lázár Ervin, Sík Sándor, Szabó Magda,
Szombathy Viktor, Tamási Áron, Tar
Sándor, Toma István, Wass Albert.
a Magyarországi református egyház kálvin János kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. ˇ Telefon: (+36 1) 386-8267 ˇ Mobil: (+36 30) 276-7343
Weblap: www.kalvinkiado.hu ˇ E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu