background image
80
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
H atár taL an Szere t e t
Új színfoltot jelent a sárospataki
református teológiai akadémia ok-
tatási palettáján az a képzés, amit
beregszászban indítottak el a ii. rá-
kóczi ferenc magyar fiskolán 2011
szeptemberében. a felvételt nyert
harminckilenc hallgatóból mindenki
levelez tagozaton kezdte meg ta-
nulmányait a katekéta-lelkipásztori
munkatárs szak els évfolyamán.
Zán Fábián Sándor püspök szerint a
szak elindulása nagy ajándék, az iránta
tanúsított érdekldés pedig egyértelm
bizonyíték arra, hogy ers református
közösség él itt, Kárpátalján.
­ Úgy gondolom, hogy az itt vég-
zett diákok nem elvándorolnak majd,
hanem idevonzanak embereket, és a
magyar nemzet Kárpátalján él részét
tudják ersíteni ismeretükkel és szol-
gálatukkal ­ fejezte ki reménységét a
kárpátaljai püspök.
­ Most már nem élezetlen karddal,
hanem kétél fegyverrel fognak harcol-
ni a jövért és a jóért mindazok, akik
itt diplomáznak. A Lélek kardját sze-
retnénk így élesíteni ­ így foglalta ösz-
sze röviden Enghy Sándor azt, hogyan
látja a Sárospataki Református Teológi-
ai Akadémia a beregszászi képzésben
rejl lehetségeket. Nemcsak az adott
történelmi és földrajzi helyzet miatt talált
egymásra Sárospatak és Beregszász,
hanem bizalom szülte azt gondolatot,
hogy a tiszáninneni lelkészképz intéz-
mény szárnyai alatt valósuljon meg a
kárpátaljai képzés, amit az együttmkö-
dési megállapodás aláírói közül többen
is történelmi pillanatnak neveztek.
Csomós József tiszáninneni püspök
szerint egy meglév kapcsolat széle-
sedett így ki, ami akár továbbmutathat
egy, a Miskolci Egyetemmel köthet
megállapodásra is. A Kárpátalján in-
dított képzés azoknak lehet hasznos,
akik eddig is végeztek tanítói vagy
segít szolgálatot a gyülekezetekben,
de ehhez a szolgálathoz szeretnének
többet tudni a hitvallásokról, az egy-
háztörténelemrl és a Bibliáról. Ezt
ersítette meg Fodor Éva példája is,
aki a nagybaktai gyülekezet presbite-
re és gondnoka, az együttmködés
keretén belül indított presbiterképzésbe
kapcsolódott be. A hallgató a tanév vé-
biZalom sZülte együttmKÖdés
gén arról tett bizonyságot, hogy bár tíz
éve presbiter és három éve gondnok,
mégis hasznos ismereteket szerzett a
misszióról, a szeretetszolgálatról és a
beteglátogatásról, amelyet örömmel
ad tovább mindazoknak, akikkel együtt
végzi ezt a szolgálatot.
A kezdeményezés lehetséget teremt
arra, hogy a határon túli és az anyaor-
szágban él magyarok újabb területen
találkozzanak és közösséggé formá-
lódjanak, létrehozva egy olyan szelle-
mi és lelki mhelyt, ami az országokat
elválasztó határ ellenére egységben
tartja nemcsak a felekezetet, hanem a
nemzetet is.
a református isKola
Kulcsa a sZÍVben laKoZó
sZeretet és Hség
Hagyományteremt szándékkal rende-
zett találkozót a Kárpát-medencei refor-
mátus általános iskoláknak három in-
tézmény: a kunhegyesi, a kunmadarasi
és a tiszafüredi református általános
iskola. A június 22-i nyitó istentiszte-
letet az Alföld katedrálisának is neve-
zett kunhegyesi református templom-
ban tartották meg. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának lelkészi elnöke ige-
hirdetésében rámutatott, hogy a refor-
mátus iskolák nem táblacserétl válnak
reformátussá, hanem a növendékek és
tanítóik szívében lakozó szeretettl és
hségtl.
­ A program célja, hogy hidat építsen
határon innen és túl az általános iskolai
oktatók között ­ hangsúlyozta Ozsváth
János, a tiszafüredi intézmény vezetje,
aki a találkozó ötletgazdája is egyben.
A kezdeményezéshez, melyen a kap-
csolatfelvételen túl értékes tapasztalat-
cserére is sor került, már els alka-
lommal több mint harminc iskola csat-
lakozott.
Összeállította:
rácsoK andrás
sajtó- és kommunikációs referens,
lelkész
(Tiszáninneni Egyházkerület)