background image
79
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
H atár taL an Szere t e t
leborulni isten eltt
Kárpát-medencei református Középiskolák XVii. találkozója, léva
sZÍVVel és léleKKel,
ÍVVel és éleKKel
A lévai Czeglédi Péter Református Gim-
názium adott otthont 2012. július 8. és
12. között a Kárpát-medencei Refor-
mátus Középiskolák XVII. Találkozójá-
nak. A rendezvényen harmincnyolc
intézmény közel száznyolcvan képvise-
lje vett részt. ábrám Tibor tiszáninneni
fgondnok találó szójátékkal köszön-
tötte az egybegylteket: ,,Szívvel és lé-
lekkel" / ,,ívvel és élekkel". Beszédében
kiemelte, hogy a református közössé-
gek szolgálatában az ívek a tartóssá-
got, az állandóságot, a korszakokat
átível szilárd küldetéstudatot, az élek
pedig a határozott és céltudatos vál-
lalást és példaadást fejezik ki. Ünnepi
köszöntt mondott Répás Zsuzsanna,
Magyarország nemzetpolitikáért felels
helyettes államtitkára, aki elssorban a
kisebbségi létben él fiatalokhoz szólt,
akik jóval nehezebb helyzetben vannak,
mint anyaországi társaik, hiszen a szór-
ványlét minden problémájával szembe-
sülniük kell.
A találkozónak helyet adó lévai gim-
názium célja a református magyar iden-
titás továbbvitele és ápolása.
­ Bízunk abban, hogy ez a közös-
ség, tartozzon bármelyik felekezethez,
ha magyarként tovább akar élni, ha Is-
tenben fog bízni és össze fog tartani,
akkor az elkövetkezend években és
évtizedekben is van lehetség az épü-
lésre, gyarapodásra és az ersödésre
­ mondta Kassai Gyula, az intézmény
alapítója. A négynapos találkozó alatt
bemutatkoztak a Kárpát-medence
református egyházkerületei, eladás
hangzott el a barsi egyházmegye tör-
ténetérl és a református egyházmvé-
szetrl, majd kopjafaavatással és egy
közös zárónyilatkozat megfogalmazá-
sával ért véget.
Négy nap, hét eladás, kilenc koncert,
nyolc helyszín, számos szabadids
program és nagyon jó hangulat jelle-
mezte a 2012-es Válts irányt! fesztivált.
Az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egye-
sület által augusztus elején Szovátán
megszervezett rendezvény programját
a koncertek és eladások mellett több
alkalommal megtartott áhítat, imaséta,
meditáció, sportesemény, játék, bar-
kácsolás, kézmves-foglalkozás, film-
nézés, valamint lelkigondozás és ta-
nácsadás gazdagította. A fesztivál
egész ideje alatt ezernégyszázötven

érdekld fordult meg, akiknek számos
alkalommal nyílt lehetségük anyaor-
szági és más egyháztestekbl érkezett
eladókat is meghallgatni. Kató Béla
püspökhelyettes a négynapos rendez-
vény zárásakor azt hangsúlyozta, hogy
a generációk közötti feszültségek az Is-
ten eltti leborulásban oldódhatnak fel,
melyet a másfél ezer résztvev maga is
mindennap megtapasztalhatott.