background image
78
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
H atár taL an Szere t e t
Sokszín egység
Határon átível események körképe
nemcsaK cégér
gimnazista koromban köttettek az els ,,határontúli" ismeretségeim és ba-
rátságaim. akkoriban azt tanultam, hogy ,,kint" él testvéreinknek lehetleg
minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy a magyar nemzethez tarto-
zásuk minél ersebb maradhasson. fiskolás koromban már azon kaptam
magam, hogy olyan dolgokat tanulok meg tlük a nemzetemrl, amiket az
anyaországi burokban esélyem sem lett volna. azóta már értem, hogy ez
nem arról szól, hogy ki kinek és mit adhat, hanem a legmélyebb értelemben
vett együvé tartozás különböz oldalait tapasztalhattam meg. Határokon
átível kezdeményezéseket bemutató rovatunk is ennek szolgálatában áll,
megmutatni sokszínségét annak a palettának, ami egyházunkat, abban pe-
dig nemzetünket is együvé öleli.
Jubileumi nszövetségi találkozó
debrecenben
ünnePelt
a HÚsZéVes édesanya
Újraalakulásának huszadik évfordu-
lóját ünnepelte a Tiszántúli Reformá-
tus Nszövetség. Az ünnepelt nem
volt ,,egyedül", hiszen közös konfe-
rencia keretében jubilált a szervezet
királyhágómelléki testvéreivel, így körül-
belül kétezer-egyszázan gyltek össze
a debreceni Nagytemplomban 2012.
június végén.
Az egyesületek egyik legfbb célja
a fiatal asszonyok bevonása a közös
munkába olyan programokkal, amik
az egész családnak, illetve célzottan
a fiataloknak szólnak, ugyanis Gaál
Botondné Czeglédy Mária nszövet-
ségi elnök szerint a szövetségekre is
jellemz az elöregedés. A határ másik
oldalán is van feladat bven, errl szá-
molt be Tamasán Éva, a nagybányai
óvárosi református gyülekezet nszö-
vetségének tagja, aki szerint a legfon-
tosabb náluk az idsek és a betegek
látogatása, de emellett a gyerekekre is
szakítanak idt, felkészítik ket egy-egy
kirándulásra, vallásórára, csütörtökön-
ként pedig bibliaórát tartanak.
­ A nszövetség a gyülekezet édes-
anyja ­ mondta az alkalomhoz kap-
csolódóan Bogya Kis Mária, a Ki-
rályhágómelléki Református Nszövet-
ség elnöke, ugyanis akármikor szükség
van a diakóniai szolgálatra, szeretet-
vendégségre vagy a gyerekek-ifjúság
közötti szolgálatra, mindig az asszo-
nyok jelentkeznek elször, ott vannak a
szolgálat minden területén. Az elnökn
ajándéknak nevezte, hogy a tiszántúli-
akkal együtt szervezhették ezt a kon-
ferenciát. Királyhágómellékrl csaknem
ezernyolcszázan érkeztek a találkozóra.
Ötödik éve folyamatos az az együtt-
mködés, aminek bölcsje az Európa
Rádió 2007-ben szervezett szakmai
napja volt. Akkor egy internetes portál
átadásában foganatosult elször az
az összefogás, ami mára szervezett
keretek között koordinálja a Kárpát-
medencében induló és mköd refor-
mátus rádiózást. Az együttmködést
az a gondolat szülte, hogy a magyar
református rádiók és még sugárzási
lehetséggel nem rendelkez rádióstú-
diók összefogva, egymást segítve kö-
zösen munkálkodhassanak küldetésük
teljesítésén. A ,,közös" szó itt nemcsak
magasra emelt divatos cégér, hanem
kézzelfogható valóság, melynek egyik
remek példája az is, hogy a szakmai
tanácskozások helyszíneként minden
partner rádióstúdió sorra kerül. Így ju-
tott el a Kárpát-medencei Református
Rádiótanács 2012-ben Királyhelmecre
és Szatmárnémetibe is, a látogatások
és az együtt gondolkodás közben pe-
dig számos alkalommal megtapasztal-
ható az éterben hirdetett evangélium
csodája: határok szinte nem is léteznek
a Kárpát-medencében, legalábbis ami
az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és ma-
gyarországi rádiózást illeti.