background image
6
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
A hitvallásnak egyedül a Szentírás a hiteles forrása. Benne
Krisztus egyetemes egyházának a hangja szólal meg a nyil-
vánosság igényével. A hitvallás születésében nagy szerepe
van a sajátos történelmi helyzetnek, amiben a hív ember
minden következményt vállalva vall a hitérl (Dán 3., 6; Mt
16,16; ApCsel 4,19­20; 5,29). Ez Istenre nézve, de emberek
eltt hangzik el. A hitvalló nem keresheti hivalkodva a hitvallás
helyzeteit, de az Isten adta alkalmakat sem szalaszthatja el.
A provokatív, hivalkodó hitvallót Isten engedheti megszégye-
nülni, ugyanakkor a némának maradás is vezethet az Isten
ügyének elárulásához. A hitvallás megtétele vagy elmulasztá-
sa üdvösségbe vágó dolog (Mt 10,32­33).
Kétféle hitvallást ismerünk: az egyszer s mindenkorra lerög-
zített hitvallást, mint például az Apostoli Hitvallás, és a körülmé-
nyek által feltételezett hitvallást, amely a Biblia örömhírét egy
bizonyos korszak nyelvére és felfogására fordítja át (például a
II. Helvét Hitvallás). Az egyház hitvallása közmegegyezéssel
születik és közös felelsségvállalást fejezi ki. A konszenzust
viták érlelik, hogy a kihirdetés után közmeggyzdéssé váljon
a hitvallás. Mivel emberek alkották, ezért az Isten Igéjébl való
jobbra taníttatásig áll fenn. ,,A Szentírás tekintélye parancso-
ló, a hitvallásoké parancsolt. A Szentírás tekintélye megígért,
a hitvallásoké elfogadott. A Szentírás tekintélye az Úrnak és
Királynak saját parancsoló hatalma, a hitvallások tekintélye a
szolgának és küldöncnek kölcsönzött tekintélye. Ha a Szent-
írás tekintélye abszolút, akkor a hitvallás egyházi tekintélye re-
latív tekintély." (H. Vogel)
A hitvallásnak sokirányú célja van. A hitvallás önmeghatá-
rozás, mert a hit önmagára találásának örömébl fakad. Se-
Hitvallás
­
vallástétel
Szó Szék
gít a hitvallást tev közösség azonosításában, mivel színvallás
történik arról, hogy kihez tartozik, kire bízta magát és mi a
hitének tárgya. Közösségi célból szólal meg ­ az egyének a
hitvalláson keresztül illeszkednek a keresztyénség egészé-
hez. A hitvallás határt húz más vallási vagy világi közösségek
között. A stabil kerítés megóv az elszigeteldéstl is és a vi-
gyázatlan nyitottságtól is. Korrekt dialógusra buzdít, világos
mozgásteret nyújt. A hitvallás srített evangéliumhirdetés,
ami egy új helyzetben újrafogalmazza üzenetét és felhívja a
figyelmet Isten Igéjére. A hitvallás Isten-dicsítés. A gyüleke-
zet közösen elmondott liturgikus hitvallása kiemeli a krédót az
öncélúságból. Nem marad meg a hittételek állításánál vagy
tagadásánál, hanem az Isten Krisztusának imádatára ösz-
tönöz. A hitvallás katechetikai tananyag. sidktl kezdve a
mai napig a keresztyén hit alapelemei szempontjából nélkü-
lözhetetlen szerepe van a hitvallásnak.
A hitvallás akkor tölti be ma is a feladatát, ha eligazítást
ad a Szentírás tanításában: lépésrl lépésre vezet, de nem
válik bibliapótlóvá, ha ersíti az egy hiten levk összetarto-
zás-tudatát (Ef 4,4­6; 1Pt 1,1) és emlékeztet: az egyház tagja
nem légüres térben él, hanem a régen éltek és a ma élk
azonos hitvallása összeköti a nemzedékeket és a kortársakat
az elz és a következ korokkal, s a mellettük lévkkel. Ha
megrzi a tiszta tanítást a bibliátlan tévtanokkal szemben, és
válaszhoz segít az új helyzetek kihívásai közben.
feKete Károly
egyetemi tanár
(Debreceni Református Hittudományi Egyetem)
Az egyház hitvallása nem a tantételek summája, hanem lé-
tének cselekv kezdete. A hitvallás bibliai kulcsszavai három
alapkövetelményt támasztanak: tanúságtétel (martyria) szóval,
tettel és ­ ha kell ­ életet is áldozva az Igéért (Jn 1,7), az Is-
tenhez tartozás megvallása (homologia) szinte bnbánó imá-
ban, és az összetartozó részek egészbe illesztése (symbolon),
amely Augustinus egyházatya szerint ,,a hitnek rövid és fontos
szabálya; rövid a szavak számára nézve, fontos a tartalom
súlyára tekintettel". Így lett a hitvallás kapcsolódási ponttá az
egyén és a gyülekezet között (Ef 4,16). A töredékes hitisme-
ret értelmet nyerhet, a keresztyén ember megtalálja helyét a
keresztyén közösségben. A hitvallás minden egyetemessége
mellett is személyes. Ezt a személyes érintettséget fejezi ki a
,,hiszek", illetve a ,,hisszük és valljuk" mondatkezdés.