background image
76
kálvincsillag
»
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
a gyimesi csángók barátja
Szász ágnes portréja
Elttem sötét volt az út, hiszen az éj
közepe felé járt. A hold fátyolosan vilá-
gított, s a hegyek sötét sziluettje között
Hidegségpatakára igyekeztem a Bog-
lárka Panzióba, már mint visszatér
vendég, akit ott várnak, méghozzá sze-
retettel. Másnap le is szidtak: mit gyalo-
golok én egyedül éjszaka, jöhet kutya,
medve, de én egy fia lélekkel sem talál-
koztam az út alatt. Viszont szívemben
rzöm az embereket, mint a Gyimest
magát is, ahol valószíntlenül zöld a f
és valószíntlen az élet is. Kicsi tündér-
ország. A Kárpátokon túli gyimesi tele-
pülések rzik hagyományaikat, szépen
beszélik a nyelvet (,,édesanyám elka-
cagta" ­ ilyeneket lehet hallani), sok a
gyermek is. Hidegségpataka egy nagy
utcájában több általános iskola is van.
Erre jöttek ide Szász ágnesék, so-
kaknak csak ági néniék. A Marosvásár-
hely melll származó tanár ott vett meg
egy csángó házat, azt átépítve alakí-
totta ki családi panzióját. Nem véletlen,
hogy a házba csak cip nélkül szabad
belépni, mert padlója telis-tele van szép
szttes sznyegekkel, de minden ilyen:
természetes kék tálalók, cserépkályha,
vallásos képek, cserépedények, pajta,
kemence. ági néni és családja is részt
vesz a fzésben, kiszolgálásban, né-
hány helyi asszonynak is munkát adva.
ági néni nemcsak a panziót üze-
melteti, a helyiekkel is foglalkozik. So-
kaknak egy-egy konkrét ügyükben
anyagilag is segít, másrészt külön fog-
lalkozik a gyerekekkel. Ez nem áll tle
távol, hosszú évekig tanított a tordasi
iskolában. Beszélget a helyiekkel, s
ha valamelyik családban tehetséges
gyerek van, igyekszik beiskoláztatni,
segít a felvételire készülésben is. A leg-
többször a biztatás a lényeg: rá tudja-e
venni a gyerekeket és szüleiket, hogy
érdemes. Néhány éve nyolc csángó
gyereket küldtek Nagyenyedre az óvó/
tanító képzbe, akik azóta már gyakor-
laton is részt vettek: többen Csíkszere-
dába, néhányan pedig Gyimesközép-
lokra jelentkeztek.
ági néninek nincs könny dolga:
sokszor néz szembe nemcsak sze-
génységgel, tudatlansággal, hanem
konoksággal és értetlenséggel is. Ne-
héz motiválni egy olyan társadalom
gyermekeit, amelyben évszázadok óta
más életformát éltek. Egyébként szép
és idilli ez a kívülállóknak inkább skan-
zenszer lét, ahol a földnek, a fnek, a
fának mindennél nagyobb értéke van,
ahogyan az állatoknak és magának a
munkának is. Ennek az életformának
a megmutatása, megélése is szere-
pel ági néni programjaiban, amelynek
szintén a panzió ad keretet. Néhány
magyarországi osztály pályázatok-
ból és a szülk hozzájárulásával részt
vehetett már ilyen táborban. Bízvást
mondhatni, hogy életre szóló élmény
ez. Különösen, mivel ági néni együtt
él meg mindent a diákokkal: bócot
(puliszkagombóc juhtúróval töltve)
gyúrnak és sütnek, kirándulnak a ka-
lyibákhoz, vagy felfedezik az udvaron
felállított jurtát.
H atár taL an Szere t e t