background image
72
HatártaLan
Szeretet
,,egymás terhét hordozzátok"
(gal 6,2)
kettészakított egyházmegyék
Baranya
H atár taL an Szere t e t
Kilencvenkét évvel ezeltt a trianoni
diktátum szétzilálta mind a magyar
állam, mind a református egyház
szervezetét. nemcsak országrésze-
ket ­ mai, divatosabb szóval régió-
kat ­ és vármegyéket szabdalt szét,
hanem egyházkerületeket, egyház-
megyéket is, hiába alkottak évszá-
zadokon át szerves egységet. ezek-
nek a határ menti területeknek a
lakói, közösségei ­ amióta a politika
is engedi ­ újra egymást keresik.
baranya elszakított vidékein is így
van ez.
déli részét és a négy magyarlakta szla-
vóniai református falut ­ a háborús hír-
adásokban is gyakran hallott Kórógyot,
Szentlászlót, Harasztit és Rétfalut ­ leg-
utóbb a délszláv háború idején érték
óriási veszteségek. A területet a '90-es
években hét éven keresztül tartották
megszállva a szerbek: sok horvátot és
magyart megöltek, megvertek és elül-
döztek otthonukból, házakat és temp-
lomokat romboltak le.
csatlaKoZásra VárVa
Magától értetdött, hogy a magyaror-
szági Baranya gyülekezetei is kivették
a részüket a menekültek ­ köztük ma-
gyar reformátusok ­ fogadásából, ellá-
tásából. Üresen álló házak, szobák ajtói
nyíltak meg elttük. Így kerültek például
mélyre nyÚló gyÖKereK
Nem kisebb reformátorok nevei, mint
Sztárai Mihályé és Szegedi Kis Istvá-
né fémjelzik Baranya reformációjának
történetét a 16. században. Laskói
lelkipásztorsága idején csak az elbbi
százhúsz új hit ­ magyar és horvát ­
gyülekezetet alapított a mohácsi csata
és Buda eleste után a török uralma alá
került vidéken. A reformáció kálvini ága
néhány évtized alatt olyannyira meger-
södött ebben az országrészben, hogy
a Duna két oldalán fekv gyülekeze-
tekbl a dél-baranyai Hercegszlsön
megtartott zsinaton 1576 augusztusá-
ban megalakították a mai Dunamelléki
Református Egyházkerület eldjét, az
Alsódunamelléki Református Egyház-
kerületet.
A vidék sokat szenvedett az évszá-
zadok során. Baranyának a Trianonban
elszakított, ma Horvátországhoz tartozó
kálvincsillag
»
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
bölcskei gusztáv püspök és csáti szabó lajos,
a Horvátországi református Keresztyén Kálvini egyház
(HrKKe) 2011. április 9-én megválasztott
és 2011. október 29-én beiktatott új püspöke
a laskói templomban