background image
71
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
egy H á zzene
Pálúr János úgy véli, hogy az évek
múlásával sokat finomodott a játéka, és
gyakran minden fizikai ert visszavesz,
s helyét a lelki erknek adja át.
­ A zene Istent közvetíti, mert olyan
javakkal gazdálkodik, amelyeket ma-
gunk is Istentl kaptunk. Isten nem-
csak a világot és minket teremtett, ha-
nem minden benne található fizikai és
élettani összefüggést is. A zene ezen
pontok találkozásán áll, fizikai és élet-
tani összefüggések bonyolult rendsze-
re. Kifogyhatatlan, kimeríthetetlen világ.
Merészen fogalmazva azt mondanám,
hogy minden zene egyértelmen a Te-
remtre mutat.
Pálúr János azt vallja, hogy a zenész,
aki kézbe veszi hangszerét és életstílus-
ként használja, az életét is bemutatja,
megszólaltatja a hangszeren keresztül.
­ Szép metafora, hogy a hangszer
mit közvetít. Ennek a metaforának ré-
sze, hogy mi is hangszerek vagyunk Is-
ten kezében. Amit az orgonán keresztül
közvetíteni tudunk, az a megváltó Isten
nagysága. Senki nem tud kibújni a b-
rébl: ha egy hív ember zenét alkot,
olyan zenét készít, ami a lelkiségébl,
életvitelébl fakad. Lehet Istentl elru-
gaszkodottan, ridegen orgonálni, és
úgy is, hogy a zene az dicsségére
szóljon. Minden hangversenyen szeret-
nék ezzel a lehetséggel élni, st egész
életemmel Istenre mutatni.
Pálúr János legtöbbször éjszakán-
ként gyakorol valamelyik templomban.
Ilyenkor megéli az Istennel való egye-
düllétet, de ­ mint mondja ­ nem misz-
tifikálja az érzést. Gyakorlásai számta-
lanszor elkalandoznak az improvizáció
felé.
­ Négy-hat óra gyakorlásból az els
három szinte elmegy a semmibe, ez
bosszantó és érdekes is egyszerre. Az
improvizáció mindig is izgatott, elva-
rázsolt, mert úgy érzem, hogy ebben
tudom a legegyértelmbben kifejezni a
gondolataimat. Az egyedüllét egyfajta
mhely, ahol a magányomban a tevé-
kenységemmel vagyok összezárva, itt
születhetnek nagy dolgok. A kérdés
csak az, hogy mit tudok ebbl a közön-
ségnek átadni.
Pálúr János azt mondja, már reggel,
a felkeléskor eldl, hogyan sikerül az
esti koncertje.
­ Amilyen lelkülettel, lelkesedéssel
vagy éppen félelmekkel kelek fel, az
meghatározza az aznap esti orgona-
játékot. A koncertpódiumra azzal az
elszántsággal kell kimenni, hogy en-
gedjetek végre oda az orgonához, mert
nagyon szeretnék már játszani!
feKete ZsuZsa
újságíró
(Parókia Sajtószolgálat ­ Budapest)
,,A templom egészen más dimenziót és értelmet ad a zenének. Isten igéjének fényében
magyarázatot kapunk arra is, miért érdemes megtalálni a kapcsolatot a Teremtvel, aki e
világon minden szépnek a szerzje és a Megváltóval, aki megmentett bennünket életünk
tragédiájától. Egyre többekkel találkozom, akik már-már veszteségnek élik meg, ha nem
jutnak el zenés alkalmainkra, ahogyan egyre többen fedezik fel az épül orgona hangjának
különleges szépségeit is. Ez lassú folyamat, ahogyan az orgonaépítés is." (Pálúr János)
1.
2.