background image
70
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
egy H á zzene
akik nem tudnak ellenállni játékának,
földrészeken átrepülnek, hogy hall-
hassák. Vajon mi a titka? Pálúr János
orgonamvész feltette a kérdést ön-
magának is, de nem akarja becsap-
ni magát hamis válaszokkal, inkább
csak zenél, ahogy a szívébl jön.
­ Orgonán játszani annyit jelent, mint
az örökkévalóság titkainak megérzésé-
bl fakadó ert kinyilvánítani ­ idézi be-
szélgetésünk kezdetekor Charles-Marie
Widort, az orgonaszimfóniáiról ismert
francia zeneszerzt és orgonistát. Pálúr
János hosszasan beszél kapcsolatáról
az orgonával, így hamar értelmet nyer a
rejtélyes idézet is. ­ Egy orgonát szeret-
ni nem ugyanaz, mint egy csellót, he-
gedt vagy zongorát. Minden orgona
más, egyedi példány. Végtelen változa-
tossága abból is adódik, hogy minden
templomban új hangszert lehet felfe-
dezni. Egy szépen megépített orgona
hangját évekbe, akár évtizedekbe telik
megismerni. Egyetlen hangszer sem
rendelkezik olyan széles spektrummal,
mint az orgona. Elképzelhetetlenül sok
hangszínt, dinamikát és ert lehet ki-
hozni belle, ami jó esetben átalakul
szellemi, lelki ervé. Orgonálni nem
annyi, mint megfelel idben lenyom-
ni a megfelel billentyt. A játékban
benne kell lennie annak a lelkiségnek
és ernek, ami megadja egy-egy zenei
darab velejét.
Fiatalkoromban vonzódtam az orgo-
na erteljes megszólaltatásához, majd
késbb, amikor éjszakánként az or-
szág legnagyobb orgonáján, a Má-
tyás-templomban gyakoroltam, meg-
hallottam, milyen brutális ervel szól a
hangszer. Egyre fájdalmasabbá vált ez
a hatalmas hanger.
egyHázzene
,,kész a szívem..., hogy énekeljek...
ébredj, lant és hárfa..."
(zsolt 108,2-3)
engedjetek oda!
Pálúr jános orgonamvész
1. a budapesti mvészetek Palotájában
2. a budapest-fasori református
templom orgonája