background image
69
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
reforM át or i örök Ségünk
a tiszáninneni részek magyar lel-
kipásztorai, akik ekkor már külön-
váltak a felvidéki német lutheránu-
soktól, 1562-ben zsinatot tartottak
tarcalon. ezen az értekezleten elfo-
gadták Kálvin János genfi munka-
társának és utódának, théodore de
bčze-nek 1560-ban közzétett hit-
vallását. a szöveget átszrték a ha-
zai reformáció immár harmincesz-
tends hagyományán, a gyakorlati
kérdések egy részét pedig a hazai
viszonyokhoz igazították. a tarca-
lon elfogadott szöveg tehát eltér az
eredetitl: némely szakasz teljesen
kimaradt, mások pedig új fogalma-
zásban szólaltak meg. az erdélyiek
1563-ban tordán rendezett zsinatu-
kon mondtak igent erre a hitvallás-
ra, ezért ezt a magyar egyháztörté-
netben tarcal­tordai Hitvallás néven
emlegetjük.
négyszázötven éves
a tarcal-tordai Hitvallás
A Tarcal­tordai Hitvallás olyan sokáig
megrizte tekintélyét, hogy 1655-ben
szükségesnek látták nyomtatásban
közzétenni, méghozzá a latin szöveg
mellett a magyar fordítást is. Olvassuk
most el ennek a kiadásnak az elszavát:
,,A Istennek szolgái és az Eklézsiájá-
nak tanítói, kik a JÉZUS KRISZTUSNAK
az ISTEN FIÁNAK tiszta Evangéliumát
egész Magyarországban és Erdélyben
bévették, minden keresztyén és kegyes
olvasóknak, a megszentelésnek, meg-
különbözésnek, és az igaz bölcsesség-
nek Lelkét kévánnyák.
Nem hiába való nyughatatlankodás-
ból, vagy veszeked indulatból adjuk
ki ez Keresztyéni Tudománynak Sum-
máját, melyet Isten akaratjából a mi
gondviselésünkre bízott Eklézsiákban
szorgalmatosan prédikálunk és taní-
tunk. Hanem hogy azt cselekednk, az
isteni parancsolat és sok s igen szük-
séges okok indítottanak bennünket.
Mert az Isten parancsolja az apostol
által, hogy készek legyünk minden
kérdezkednek a mi reménységünkrl
és tudományunkról számot adni. És
holott sok gonosz akarók a mi egyházi
szent szolgálatunk ellen patvarkodnak,
s eretnekséget kennek reánk, ezért
kényszeríttettünk ez rövid summában
foglalt tudományt, melyet az mi Eklé-
zsiánkban csendes és jó lelki ismeret-
tel tanítunk, közönségessé tenni. Hogy
egyszersmind lássák s értsék, hogy
mi semmit alattomban nem koholunk,
sem eretnekségeket pokolból nem indí-
tunk, hanem az Úrnak igazságát, amint
maga kijelentette, követjük mindenek-
ben, jól tudván, hogy nekünk egész
minden szolgálatunkról számot kelletik
adnunk a Pásztorok Fejedelmének, az
igaz Bírónak, a mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak, kinek sajátjai a mi gondviselé-
sünkre bízattatott juhok. Tiszta, tökéle-
tes szívvel alája írunk azért a mennyei
tudománynak, mely a prófétáknak s
apostoloknak írásokban, és az Apostoli
Crédóban s az eldedin-való és tiszta
Eklézsiának Hitágazatjokban kifejezve
vagyon. És hogy a mi értelmünk fell
senki semmi kétséget ne vehessen, ez
rövid könyvecskében, a tudománynak
mindenik részét világosan, minden ho-
mályt megmagyarázván, befoglaltunk.
Mindezeket pedig az igaz Eklézsiának
ítéleti alá bocsátjuk, melynek mi ma-
gunkat igaz tagjainak és tulajdon fele-
kezetinek hisszük lenni. Ez isteni igaz-
ságnak vallásához támaszkodván, azért
kívánunk a mi Urunk JÉZUS KRISZTUS
ítélszéki eltt megjelenni. Kinek aján-
lunk mind titeket, mind magunkat."
E hitvallás elsdleges jelentsége,
hogy a Bullinger és még inkább a Kál-
vin nevével fémjelzett helvét reformá-
tus reformáció európai szellemi-hittani
vérkeringésébe kapcsolta be a magyar
reformált gyülekezeteket.
dienes dénes
egyetemi tanár
(Sárospataki Református Teológiai
Akadémia)