background image
68
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
reforM át or i örök Ségünk
a sötétségben fényl világosság volt
Háromszáz éve született Bod Péter
magyar atHenas
Talán ez az a m, amely Bod Pétert is-
mertté tette. Ez a különleges és egye-
dülálló munka valódi sikertörténetnek
bizonyult a Kárpát-medencében. Bod
Péter ötszázhuszonnyolc magyar tu-
dós embert írt össze Magyarigenben, a
szócikkek mögött pedig látszott, hogy
a háttérben a szerz saját, jelentsnek
nevezhet könyvtárral is rendelkezett.
Ezzel a hatalmas munkájával elérte azt,
amit jobb helyzetben lev fels-ma-
gyarországi tudós kortársai nem tudtak
megvalósítani. Ugyanakkor nemcsak
teológusokat és irodalmárokat, hanem
más tudósokat is, illetve nemcsak re-
formátusokat, hanem unitáriusokat, ka-
tolikusokat is bevett a könyvébe. Ezzel
a munkájával kiérdemli azt a megtisz-
tel titulust, hogy a magyar irodalom-
történet egyik atyja.
bod Péter a 18. századi erdélyi re-
formátusság egyik legkiemelkedbb
egyháztörténésze volt, általánosabb
kitekintésben pedig a 18. századi er-
délyi és magyarországi tudományos
élet egyik meghatározó alakját kell
látni benne. egyre több lexikonban
jelenik meg a neve különböz nyelv-
területeken ­ tudományos munkás-
sága elismerésének jeléül.
Nagyenyedi tanulmányai elegendek
lettek volna ahhoz, hogy erdélyi lelki-
pásztor legyen, de az igazi elismerést
a külföldi tanulmányút jelentette. Ez
megnyitotta a lehetséget arra, hogy
hazatérve nagyobb parókiához, na-
gyobb jövedelemhez jusson. Leiden két
ösztöndíjat ajánlott fel évente az enyedi
diákságnak. Bod Péter is így jutott Né-
metalföldre.
Az erdélyi elszigeteltségbl Nyugatra
érkezett diáknak egy pezsg egyete-
mi város nemcsak lehetség, hanem
kihívás is volt, hogy az alapvet teo-
lógiai tudományok mellett egyébbe
is belekóstoljon. Eljárt bonctanórára,
iatromechanikai kísérletekre, csillagá-
szattant, filozófiát és keleti nyelveket is
tanult. Késbb térképészettel foglalko-
zott, st jogi tanulmányokat is folytatott,
ami segítette abban, hogy még hasz-
nosabbá tegye magát az erdélyi egy-
ház számára.
HasZonelVség,
HaZasZeretet, átÖrÖKÍtés
,,A magyar ember akkor lehet igazán
hasznos, hogy ha tud tenni valamit
népe javára. És ha nem tud, akkor
legalább ne ártson. Mert ha árt, akkor
nagy vétket követ el" ­ vallja a Magyar
Athenas elszavában. Bod mának
szóló els üzenete a haszonelvség
gondolata. A porból, a hamuból össze-
szedte azokat a dolgokat, amelyeket a
tatár és a török tönkretett. Isten vitézke-
d anyaszentegyháza címet viseli egy
másik munkája, amelyet az egyház-
történet többnyire elfelejtett. Ebben a
következket írja: mieltt megismernéd
Európát vagy a világot, jobb, ha saját
hazádat ismered meg. Ma különösen
érvényes gondolat ez, hiszen miközben
sokan egzotikus utakra járnak, nem is-
merik a Kárpát-medence tájait, hegyeit,
városait, hagyományait. A tudós máso-
dik üzenete tehát: ismerjük meg hazán-
kat, népünket.
Bod Péter a Szent Hilárius cím
munkájában arról ír, hogy kötelessé-
günk az eleink által ránk hagyott kas-
télyok, templomok, házak megtartása,
felújítása és átörökítése. Ugyanitt írja,
hogy a tudomány csak akkor ér va-
lamit, ha másokkal is közlöd, és nem
rejted el. Élete a bibliai igét példázza:
nem lehet a gyertyát véka alá rejteni,
annak világítania kell. Az idejében
sötétség uralkodott, azonban olyan
kis fény volt, amely elindította a ma-
gyar felvilágosodást.
gudor botond
lelkipásztor
(Magyarigen)
somogyi botond
fszerkeszt
(Üzenet ­ Erdélyi Egyházkerület)