background image
5
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
Miért látja értelmét saját
közösségépít szolgálatának?
Pál sándor
kuratóriumi elnök (MRSZ ­ Budapest)
a magyar református szeretetszolgá-
lat (mrsZ) programjai között a gyer-
mekek, a család foglalja el az els he-
lyet. mindent e köré építünk. nagyon
fontos az önkéntesség, és igyekszünk
eljutni a gyülekezetekhez, fleg a Kár-
pát-medencében.
Vallom azt, amit bódás János ver-
sében olvasunk: ,,Ki van jelölve a he
lyed."
Küldetésünk, feladataink van-
nak. Kötelességünk mindezt végezni,
de mindennap megkapjuk érte a jutal-
munkat.
a szeretetszolgálatnak be kell épül-
nie az életünkbe. annál nagyobbak le-
szünk, minél többet tudunk adni, és ez
az igazi szabadság. Önmagunkat adni
másoknak. Hálából és nem háláért
cselekedni.
ravasz lászló püspök írta: ,,Azért
születtünk, hogy bennünk és általunk
felszabaduljon a világ, friss lélegzet
hez jusson, megkönnyebbüljön és fel
tekintsen. Azért vagyunk, hogy áldás
legyünk, csók, kézszorítás, példa,
szárny, ers kar, fény és szabadulás."
ezeknek a gondolatoknak kell mun-
kálkodni bennünk akkor is, amikor
reménységgel gondolunk a jövre.
szilárdan, rendíthetetlenül kell buzgól-
kodnunk mindenkor az Úr munkájában,
és tudnunk kell, hogy ez a fáradozás
nem hiábavaló.
Zágoni baláZs
igazgató (Koinonia Kiadó ­ Kolozsvár)
a könyvkiadók nyugtalanok, hogy a
félezer éves gutenberg-galaxis elkez-
dett zsugorodni, új, elektronikus for-
mátumoknak és hordozóknak engedve
át fokozatosan a terepet. egy konfe-
rencián, több tucat európai keresz-
tyén könyvkiadó vezetje eltt mondta
nyomatékosan az eladó: ,,Véssétek
az eszetekbe: nem papírkereskedk
vagytok!"
elgondolkodtató: mi is az,
ami papírtól, nyomdafestéktl, elekt-
ronikus tintától és e-könyv olvasótól
függetlenül keresztyén könyvkiadóvá
tesz egy könyvkiadót? addig van ke-
resztyén könyvkiadás, amíg hajlandók
vagyunk keresni azokat a gyöngyöket,
amelyekre azt mondjuk, hogy ennek
muszáj megjelennie (lásd mt 13,45).
amíg van ilyen szerz, kézirat és kiadó,
addig mindegy, hogy papíron vagy
ipaden fogják azt olvasni, mindegy,
hogy mennyit megy fel a cellulóz ára,
mennyit növelik az árrést a nagykeres-
kedk, mennyit farag le a gazdasági
válság a vásárlók könyvkeretébl, mert
lesz keresztyén könyv. amíg szerz, ki-
adó és olvasó rá tud csodálkozni arra,
hogy isten hány nyelven és formában,
mfajban és stílusban, milyen elbvl
és megdöbbent történetek révén tud-
ja megmutatni önmagát, addig van ér-
telme keresztyén könyvet kiadni.
János-sZatmári sZabolcs
rektor (Partiumi Egyetem ­ Nagyvárad)
Magyar egyetemet építeni Erdélyben
nem egyszeren oktatáspolitikai kérdés.
A kisebbségi lét keretei között az egye-
temépítés közösségi ügy és szolgálat, a
kisebbségi lét életben tartó mozzanata
a kisebbségi nyelven végzett oktatás.
Ez azt is jelenti, hogy az erdélyi magyar
kisebbség számára az anyanyelven szer-
vezd egyetem létkérdés. A közösség
saját kultúráját ugyanis anyanyelvén tudja
átadni, és mivel a közösséget kultúrája
határozza meg, ha nem adjuk át a kultu-
rális tartalmakat, a kisebbség kisebbség-
ként való létezése kerül veszélybe.
Ezek az elvek meghatározzák közös-
ségépít tevékenységem irányait is. Kö-
teleznek egyrészt arra, hogy megrizzük
és megóvjuk mindazt, amit eddig elér-
tünk az egyetemfejlesztésben, másrészt
pedig arra, hogy meghatározzuk az in-
tézmény további fejlesztésének alapel-
veit, és meghozzuk azokat a döntéseket,
amik lehetvé teszik, hogy a Partiumi
Keresztény Egyetem megfelelhessen a
korszer európai oktatás elvárásainak, s
bekapcsolódhasson a különböz nem-
zetközi tudományos és oktatási progra-
mokba, hogy minségi oktatást kínáló,
versenyképes, a nemzetközi elvárások-
nak megfelel felsoktatási intézménnyé
válhasson.
körk érdéS ­ közö SSég
közöSSég