background image
67
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
Ez az alkalom, huszonöt dunántúli lelkipásztor útra bocsá-
tása mintegy meg is adta a jubileumi év végs üzenetét: a
jövbe mutat. Igaz ugyan, hogy midn mi, református keresz-
tyének a múltunkról beszélünk, akkor egyúttal emlékezünk
régi idk eseményeire is, amely mögött meglátjuk a történe-
lem Urát. Ezért hát ami ezeknek a megemlékezéseknek ér-
telmet ad, az nem is a történet önmagában, hanem a törté-
netben megfogalmazódó üzenet Isten folyamatos gondvisel
szeretetérl.
Ennek a folyamatosságnak a jele ma is minden harangszó,
minden istentisztelet, minden szolgálatba álló lelkipásztor,
minden gondnok, minden presbiter és egyháztag.
A dunántúliak tehát ebben az esztendben az elmúlt négy-
száz évükre emlékeztek a magyar reformátusok közösségé-
ben. De nem azért, mintha ez a négy évszázad önmagában
bármire is igazolásul szolgálhatna. Hanem azért, mert ez az
évforduló is túlmutat önmagán Istennek a történeti idn is
átível, folyamatos gondviselésére és könyörül jelenlétére a
Jézus Krisztusban.
KÖntÖs lásZló
egyházkerületi fjegyz
(Dunántúli Egyházkerület)
reforM át or i örök Ségünk
mendi jubileumi istentisztelet kapta június 20-án. Az ünnepi
istentiszteletet az tette még emlékezetesebbé, hogy Isten
iránti hálaadásunkban osztozott az egész magyar reformá-
tusság is. Mint emlékezetes, a Generális Konvent a megelz
napokban Szombathelyen ülésezett, amelynek az elnöksége
azt a dunántúliak számára megtisztel döntést hozta, hogy
az egész magyar reformátusságot képvisel testület ülésé-
nek záró istentisztelete legyen egyben a körmendi hálaadó is-
tentisztelet. Nagy és maradandó élmény volt mindnyájunknak
a magyar reformátusság egységének és közösségének ez a
megtapasztalása a dunántúli évfordulón. A hálaadó istentisz-
teleten dr. Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a zsinat lelké-
szi elnöke hirdette az igét, a négyszáz esztendrl pedig dr.
Huszár Pál dunántúli fgondnok, a zsinat világi elnöke szólt.
A harmadik ilyen fontos esemény volt a mára már közismert-
té és közkedveltté vált REND (Református Egyházi Napok ­
Dunántúl) Székesfehérvárott, ahol közel tízezer ember fordult
meg, s ahol ugyancsak nagy hangsúlyt kapott az évforduló.
Végül az évet ­ ugyancsak Pápán ­ az október 13-án lezajlott
ünnepi közgylés és lelkészszentel istentisztelet zárta, amin
huszonöt szolgálatba álló ifjú lelkésztestvérünkre kértük Isten
áldását.