background image
66
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
reforM át or i örök Ségünk
Ugyanakkor, midn a dunántúli reformátusok az 1612-ben
történt eseményekre emlékeztek vissza, mindig is hangsú-
lyozták, hogy ez a formális megalakulás nem az itt él re-
formátusság történetének a kezdete, hiszen a reformáció
tanainak a megjelenése közel egy évszázaddal korábbra
datálható. Mint ahogyan az is nagy hangsúlyt kapott, hogy
a magyar reformátusság, amelynek szerves része Dunántúl
is, az egyetemes keresztyénség része, s így egyháztörténeti
értelemben beszélhetünk néhány évszázados fennállásról.
Az évforduló mégis jó alkalmat kínált a dunántúli reformá-
tusoknak, hogy arra jóformán az egész év eseményeit felfz-
zék. Nemcsak egyházkerületi, hanem egyházmegyei és gyü-
lekezeti alkalmak egész sora szervezdött az évforduló köré.
Az egész éves eseménysorozatról programfüzet is készült,
amelynek gazdagsága azt tükrözi, hogy az évforduló kínálta
lehetségre megmozdult szinte az egész dunántúli reformá-
tusság. A jubileumi évnek voltak ún. ,,kiemelt" rendezvényei,
amelyek mintegy a keretét adták az egész évnek. Ilyen volt
a márciusi ünnepi nyitó istentisztelet Pápán, amin Steinbach
József püspök hirdette az igét, s a rendezvénysorozatot a
jubileumi év fvédnöke, dr. Kövér László, az Országgylés
elnöke tartalmas beszédben köszöntötte. S még a kiemelt
események között is a központi helyet kétségtelenül a kör-
amint arról a református olvasók ebben az esztendben
több helyütt és több alkalommal is tájékozódhattak, a
dunántúli református egyházkerület ezt az esztendt
jubileumi évvé nyilvánította. tette ezt abból a megfon-
tolásból, hogy a dunántúli reformátusok négyszáz évvel
ezeltt Pathai istván személyében a körmendi zsinaton
új püspököt választottak. ezzel az úgynevezett közös
protestáns korszak lezárult, s a reformátusok megkezd-
ték szervezetileg is önálló életüket.
folyamatos gondviselés
négyszáz éves a dunántúli református egyházkerület