background image
63
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
if júSág
Jelenleg több vajdasági településrl érkeznek a gyermekek
levelei. Havonta közel negyven leckét és hét-nyolc diplomát
postázunk, és több személyes levélre válaszolunk. Tévedés
azt gondolni, hogy ez csak papírmunka, hiszen minden lecke
és minden levél mögött egy gyermek, egy Istent keres lélek
van. Nem mindegy, mit és hogyan válaszolunk nekik ­ fele-
lsségteljes szolgálat.
Vannak gyermekek, fiatalok, kikkel már évek óta levelezünk,
és még sohasem találkoztunk személyesen. Sok mindent tu-
dunk egymásról, a gyermek gondolatairól, örömérl-bánatá-
ról, de nem ismerem az arcát, hogyan néz ki. Ebbl kifolyólag
jött az ötlet, hogy minden évben szervezzünk kétnapos talál-
kozót, ahol személyesen is megismerhetjük egymást, halljuk
az evangéliumot és barátkozhatunk más településrl érkezet-
tekkel. Egy-egy ilyen találkozón már évek óta körülbelül száz-
harminc gyermek és fiatal vesz részt.
miért fontos a bibliai leVeleZés?
Hisszük, hogy a leírott Igének is pont olyan hatása van, mint a
kimondott szónak. Fontos, hogy gyermekeink körében szór-
juk az Úr Igéjének magvait. A heti vagy havi gyermekalkalmon
kívül a gyermeknek szüksége van arra, hogy önállóan is foglal-
kozzon Isten Igéjével. Mivel id és tér függvényében élünk, így
nem tudunk mindig mindenhol ott lenni, tanítani. A levelezés
egy olyan lehetség, ami által egyszerre több gyermeket is el-
érünk. Több gyermek személyes kérdéssel is fordul hozzánk,
így tudunk tanácsot adni, irányt mutatni.
A szórványban él gyermekeknek talán ez a kapocs a leg-
fontosabb: minden levél által elolvashat egy bibliai leckét és
aranymondást tanulhat. Több helyen már nincs magyar is-
kola, csak a mi levelzésünk által olvas és ír magyar nyelven a
gyermek. Nagy kiváltság ez számunkra! Az Úr rizze e gyer-
mekeket az közelségében és ismeretében!
Mint minden kül- és belmisszió, mi is adományokból ál-
lunk fenn. Ezúton is hálás a szívünk, hogy tíz év alatt az
Úr sasszárnyakon hordozott minket és mindig kirendelte a
szükséges javakat. Hálás a szívünk minden gyermekért, akik
eddig részt vettek a levelezésben, és a szülkért, nagyszü-
lkért, akik támogatták és bátorították ket. Hisszük, hogy
Isten Igéje nem tér vissza üresen, hanem elvégzi a dolgát.
Köszönjük, amiért ebben is az Úr munkatársai lehetünk!
Az Úr áldjon és rizzen meg mindenkit, aki segítségül hívja
az nevét!
HalásZ renáta
gyermekmunkás
(Bácsfeketehegy)