background image
62
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
Nem a konfirmációval van a baj, inkább
azzal, hogy sokszor nem tudunk mit kí-
nálni utána: gyülekezeti kirándulásokat,
ifis hétvégéket, vagy csak egy fotelt,
ahová beeshetnek nyurga, vihogó ka-
maszaink, ahonnan továbbszáguldhat-
nak, majd visszatérhetnek. Ebben a vi-
haros pár évben igénylik a leginkább a
bizalmat és a feltétlen elfogadást, sze-
retetet ­ hogy valaki önmagukért, és ne
a jegyeikért, teljesítményükért szeresse
ket. A világ már rájött erre, és szám-
talan közösséget kínál a fiataloknak.
Vajon az egyházat mi akadályozza,
hogy megnyissa kapuit kamaszok ezrei
eltt, akik éhezik az igazságot, az út-
mutatást, a példát ­ akkor is, ha elször
szembeszegülnek vele?
Egy ember felneveléséhez egy egész
falu kell ­ tartja egy keleti mondás. Csa-
lád, iskola, bolt, mveldési ház, busz-
állomás ­ mind a szocializáció állomá-
sai. Ezek között egy állomás a templom,
illetve a gyülekezeti közösség. Minden-
ki másban tud mintát adni a felnövekv
embernek ­ legyen az a minta jó vagy
rossz. Nem az a baj, hogy a mai fiata-
loknak nincsenek példaképei. A helyzet
sokkal rosszabb: mi vagyunk azok ­
szokta mondani az egyik bölcs isme-
rsöm. Jó pedagógusként tudta, hogy
a kritikus, provokatív kamaszok árgus
szemmel figyelik a felntteket, keresve
a hiteles példát.
A mozduláshoz, a változtatáshoz el-
ször önreflexió szükséges. Ezt segíti az
idén sszel Magyarországon is induló,
tíz európai országot magába fogla-
ló nemzetközi konfirmációs kutatás,
amelyben a konfirmációs oktatás ele-
jén, a vizsgakor, majd több évvel a vizs-
ga után töltenek ki kérdívet a kutatás-
ban résztvevk. Nagy reménység, hogy
a kutatásnak nemcsak lesújtó, hanem
lelkesít üzenete is lesz az egyházban
a fiatalokról gondolkodónak, rámutatva:
az egyház közelében fiatalok ezrei vár-
nak arra, hogy helyet és feladatot kínál-
junk nekik, személyesen nekik.
bagdán ZsuZsanna
újságíró
(Reformátusok Lapja ­ Budapest)
Példás leHetségeK
if júSág
mibl áll a leVeleZés?
A gyermekek korosztályának megfelelen nyolcféle soro-
zatunk van, így minden jelentkez a saját életkora szerin-
ti feladatot kapja. A kisebbeknek könnyebb, egyszerbb és
rövidebb történeteket, aranymondásokat, fejtörket, a na-
gyobbaknak komolyabb bibliai leckéket, tanítást küldünk.
Az ifjak pedig már körbejárják a szerelem és házasság té-
makörét is. Egy-egy sorozat nyolc-tíz leckébl áll, mind-
egyik elvégzése után diplomát küldünk egy ajándékkönyvvel.
A gyermekeknek a lecke végén lév kérdívet kell kitölteniük
és visszaküldeniük, majd mi azt jóváhagyva továbbítjuk a kö-
vetkez leckét.
Vannak gyermekek, akik már évek óta leveleznek velünk,
így több diplomát is kaptak, amibl kitnik, hogy érdekldnek
az Úr ismerete iránt! Az Úr rizze meg ket és adjon nekik ko-
molyságot és továbbra is nyitott szívet az Úr Igéje felé!
Köszönet a magyarországi és erdélyi munkatársaknak,
akik a magyar nyelv leckéket ingyenesen biztosítják nekünk.
Nagy dolog, hogy magyar és keresztyén jelleg irodalmat tu-
dunk adni gyermekeink kezébe itt, a Délvidéken!
KiK leVeleZneK?
Jelenleg háromszázharminc levelez gyermek és fiatal van
feljegyezve, de az elmúlt tíz év alatt több mint ezer gyermek
kapcsolódott be a levelezésbe. Többen már egyetemisták,
megházasodtak, de amikor találkozunk vagy összefutunk
Vajdaság-szerte, mindig örömmel emlékeznek vissza a leve-
lezi tanfolyamra. Levelezésünk nyitott minden magyar ajkú
gyermeknek.
Hála az Úrnak az elmúlt tíz évért, a vezetésért, a szívünkbe ültetett szeretetért, hogy elindult a bibliai levelez tan-
folyam magyar nyelven a Vajdaságban. 2002 januárja volt, amikor az els gyermek jelentkezett a bibliai levelez tanfo-
lyamra, amit a gyermekek és fiatalok között hirdettünk meg. a levelezést a gyermekmisszió (egy nemzetközi misszió,
amely a Kárpát-medencében még Vasárnapi iskolai szövetség, illetve gyermek evangelizációs Közösség néven is
ismert) keretén belül végezzük. a magyar nyelv levelezés központja bácsfeketehegy, ahová hetente várjuk és kapjuk
a gyermekek, fiatalok levelét.
tízéves a bibliai levelez tanfolyam
délvidéken