background image
if júSág
61
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
Több éve már, hogy az egyház különbö-
z szintjein téma a konfirmációs gyakor-
lat kérdése, amivel egy zsinati bizottság
és a Doktorok Kollégiuma mellett két
éve immár a Kárpát-medencei szinten
szervezd ifjúsági konferencia is foglal-
kozik: a Konfi+. Idén a konfirmáció utáni
korosztály kérdéseirl gondolkoztak a
konferencián részt vev lelkipásztorok,
hitoktatók, ifjúsági munkások, pedagó-
gusok. A konferencia szervezinek cél-
ja, hogy élethosszig tartó curriculumot
dolgozzanak ki ­ ami körbeöleli az em-
ber életét, és folyamatosan bekapcso-
lódási lehetséget kínál az egyházba.
Jelenleg ugyanis, bár egyházunk ismeri
és éli is missziói küldetését, korlátozott
a bekapcsolódási pontok száma. Pedig
az emberi élet minden pontján jöhetnek
útelágazások ­ a kérdés csak az, hogy
ott tudnak-e állni ezekben a hív embe-
rek, és az Istennel járható, keskeny út
felé hívni a válaszút elé kerülteket.
KiKonfirmáltaK?
A cikk elején közölt megállapítás több
okból is lesújtó. Ezek közül a legfon-
tosabb, hogy sok gyülekezet nem kí-
nál mást konfirmált tagjainak, mint va-
sárnapi istentiszteleteket. Egészen a
konfirmációig gyermek-istentiszteleten
vehetnek részt a gyülekezet fiataljai.
A vizsgával sokszor csak annyit ,,nyer-
nek", hogy elvárják tlük, felnttként
érdekldve vegyenek részt azon az
istentiszteleten, amit továbbra sem
tartanak érdekesnek és érthetnek, el-
lenben bezárult elttük a gyermekfog-
lalkozások világa. A konfirmáció mint
befogadási szertartás kiemelt jelent-
ség, különösen azért, mert az úrva-
csorával élés lehetségét nyitja meg a
fiatalok eltt. De ennek az ára sokszor
egy rossz hangulatú vizsga egy, a fia-
taloknak (és sokszor az idsebbeknek
is) nehezen érthet szövegbl. Pedig
semmi sem áll messzebb a konfirmáció
eredeti értelmétl, mint hogy egy rossz
hangulatú vizsgává kopjon. A konfirmá-
ció latin szó, annyit tesz: megersítés.
A Heidelbergi Káté így beszél róla: ,,Hi-
tünk megersítése a Szentlélek által."
Kérdés lehet, hány tizenéves tudja
szintén kimondani, hogy Jézus az
személyes megváltója. (És kérdés, hány
konfirmált egyháztag szívében él ugyan-
ez a válasz!) De talán a legnagyobb kér-
dés nem is maga a vizsga, inkább az,
hogyan ne váljon karóraszentséggé,
hanem célját szolgálva ajtót nyisson a
fiatalok eltt a hívk közösségébe.
terHes KamasZKor
Keresztyénnek lenni nem lehet egye-
dül: Jézus Krisztussal a Szentlélek által
megelevenített Igén és a közösséget
megélve találkozunk. Ezt a közösséget,
a Krisztus jó illatát ismertethetjük meg
a fiatalokkal ­ ez csodálatos lehetség!
A kamaszok mindenkivel nagyon kri-
tikusak, számukra nincs tradíció, sem
mellébeszélés. Nagyon szintén, nyíl-
tan kérdeznek, és ugyanilyen nyílt és
szinte válaszokra van szükségük, kü-
lönben sarkon fordulnak az ajtóban. Mit
tegyünk akkor értük? Talán ­ ahogy egy
katolikus pap mondta a neki kamasz
lánya miatt aggódva telefonáló édes-
anyának ­ egy kicsit kevesebbet. Kicsit
kevesebb memoritert, kicsit kevesebb
elvárást, kicsit kevesebb emészthetet-
len hagyományt.
A kamaszkor olyan, mint a várandós-
ság ­ mondta Pécsi Rita neveléskutató,
a Konfi+ konferencia feladója. Vala-
hol a felszín alatt egy új ember formá-
lódik, akinek arra van szüksége, hogy
figyelemmel kísérjék, és ha eljön az id,
a világra segítsék és támogassák nö-
vekedésében. A várandósság sokszor
keményen igénybe veszi a kismamát ­
a kamaszkor sem könny idszak sem
a szülknek, sem a gyülekezet közös-
ségének. Nagyon fontos kísérni a ka-
masz fiatalt: nyitva hagyni neki a gyüle-
kezet ajtaját, hogy bejöhessen akkor is,
ha nincs istentisztelet, ha csak szeretne
dartsozni, filmet nézni mindenfajta kö-
töttség nélkül.
van élet a konfirmáció után?