background image
KirályHágómelléK: aZ óVodától aZ egyetemig
59
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
ok tatá S éS ne v eLéS
Egyházkerületünk a kommunista ha-
talomátvétel eltt kiterjedt iskolaháló-
zatot tartott fenn. Az 1948-as államo-
sítási rendeletek iskoláink mindenikét
bezáratták, ingatlanainkat államosítot-
ták. A rendszer felépítését 1990 után
ismét nulláról kellett kezdeni. Mivel
lehetségeink ez irányba mutattak,
elsként történelmi kollégiumainkat
(bentlakásos gimnáziumainkat) pró-
báltuk újból útra indítani. Elsként Ko-
lozsvárott, majd Sepsiszentgyörgyön,
Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyt,
Nagyenyeden és Kézdivásárhelyen
indult újra a református oktatás, kez-
detben egy-egy állami iskola tagoza-
taként, majd a '90-es évek közepén
sorra önállósulva ­ a nagyenyedi kol-
légium kivételével, ahol az önállósu-
lást nem sikerült kivitelezni. Kezdetben
csak fels tagozattal, késbb alsó és
elemi tagozatokkal, illetve óvodával
kiegészülve ­ kicsit a tet elkészítése
után aládúcolandó épület mintájára ­
gazdagodnak azóta is iskoláink. Pár
esetben helyi magánoktatási kezde-
ményezések, valamint állami intézmé-
nyekkel kötött ­ jellemzen óvodai és
elemi szint ­ együttmködési megál-
lapodások próbálják szélesíteni az ala-
pot, amelyre gimnáziumaink épülnek.
A jogilag állami fenntartásban maradó
nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium
pedig kimondottan a református okta-
tás dél-erdélyi bástyájává vált az utóbbi
években.
felVidéKi református KÖZoKtatás
aZ erdélyi református egyHáZKerület tanintéZményei
sZerbiai református
KeresZtyén egyHáZ
A sok településen szétszóródva él
maroknyi reformátusságnak nincsenek
saját iskolái. Az iskolai elkészítésben,
az anyanyelvápolásban és a hitéleti ne-
velésben a gyülekezeti fenntartásban
mköd bácskossuthfalvai Napsugár
Református Óvoda, a pacséri ,,Cseme-
te" és a torontálvásárhelyi ,,rláng­Én"
játszóház, valamint a Hertelendyfalván
tartott rendszeres nyelvápoló foglalko-
zások játszanak fontos szerepet.
Az 1989-es változásokat követen a
Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület megfogalmazta azon célkitzé-
sét, hogy visszaállítja a teljes kör refor-
mátus egyházi oktatást. Majd megtette
az els lépéseket azzal, hogy újraindí-
totta a nagyváradi, a szatmárnémeti és
a zilahi középiskolákat, és megalapítot-
ta a Sulyok István Református Fisko-
lát, a mai Partiumi Keresztény Egyetem
jogeldjét.
Az azóta eltelt több mint két évtized
az óvodától az egyetemig kiépítend
rendszer gondolatával, a diszkriminatív
oktatási törvények szorításában sokszor
az intézmények létéért, megtartásáért
folyó küzdelemben telt. E küzdelem ré-
szeseként elégtétellel állapíthatom meg,
hogy a mostoha körülmények ellenére
is bvíteni tudtuk a meglév intézmé-
nyeket, évrl évre növekedett a tanulói,
illetve az egyetemi hallgatói létszám. Is-
ten iránti hálaadással vesszük számba a
2011/2012-es tanévben a három refor-
mátus középiskolában, három általános
iskolában és tizenkét óvodában tanuló
kétezer gyermeket és ifjút, valamint az
egyetem több mint ezer hallgatóját.
Minden törvényi megkötés ellenére is
kiépülben van a teljes vertikumú refor-
mátus közoktatás a meglév tanintéz-
ményeinkben. Töretlen hittel folytatjuk
az alulról jöv építkezést újabb óvodák
indításával ­ remélve ezek iskolává nö-
vekedését.
Az immár tizennégy alapszakot és
nyolc mesterképzést biztosító intéz-
mény további fejlesztése is reménytel-
jes, hiszen az erdélyi­partiumi magyar
felsoktatási rendszer elindítójaként és
nemzetstratégiailag fontos intézmény-
ként az anyaországi kormány támoga-
tását élvezi.
Végül két beszédes statisztikai adat:
az idén érettségizett az egyházkerület
által fenntartott középiskolák négyez-
redik tanulója, s ugyancsak négyezren
felüli azoknak a száma, akik a partiumi
egyetemen szereztek diplomát. Na-
gyobb részük itthon, a szülföldön vég-
zi szolgálatát.
tolnay istVán
tanügyi eladó-tanácsos
(Nagyvárad)
Épületeink visszaszolgáltatására az
új évezred kezdetéig várnunk kellett, s
ez a folyamat a mai napig sem zárult
le megnyugtató módon, mint ahogy az-
óta is megoldatlan a felekezeti oktatás
teljes kör törvényi elismerésének és
támogatásának sok részletkérdése. De
iskoláink élnek, fejldnek, és próbálják
hséggel betölteni évszázados törvé-
nyeinkbe foglalt küldetésüket: hogy
egyházunk önfenntartásának eszközei-
ként szolgálják Krisztus ügyét.
bustya János
fmunkatárs
(Romániai Református Pedagógiai
Intézet ­ Kolozsvár)