background image
58
kálvincsillag
»
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
ok tatá S éS ne v eLéS
A kommunista rendszer bukása után a Szlovákiai Reformá-
tus Keresztyén Egyházban (SZRKE) hét református magyar
intézmény nyitotta meg kapuit. Martoson alsó tagozatos is-
kola (18), Érsekkétyen óvoda és alapiskola (72), Alistálon (52),
Rozsnyón (167) és Vajánban (145) alapiskola, Léván négyéves
gimnázium (58), Rimaszombatban pedig nyolcéves gimná-
zium (119) mködik. (A számok a diákok jelenlegi létszámát
jelzik.)
A fejkvótarendszer miatt iskoláink támogatása a gyerekek
létszámától függ. Több összetevje is van annak, hogy intéz-
ményeink kis létszámúak. Egy részük a nyelvhatáron végvári
szerepet betöltve igyekszik a magyar nyelv oktatást meg-
rizni, a Nyugat-Szlovákia területén lév iskoláink pedig kato-
likus többség környezetben próbálnak meg talpon maradni.
Ennek függvényében több iskolánk is anyagi támogatásra
szorul, amit az SZRKE, az iskolafenntartó gyülekezet vagy
egyházmegye próbál elteremteni ­ pályázatok útján, illetve a
Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap segítségével.
Az életben maradásért vívott kemény harc is befolyásolja
azt a tényt, hogy 2001 óta nem alakult református intézmény
a Felvidéken. Mköd iskoláink viszont Isten kegyelmébl és
segítségével küzdenek a megmaradásért, miközben értéket
közvetítenek.
édes eniK
közoktatási tanácsos
(Szlovákiai Református Keresztyén Egyház)
felVidéKi református KÖZoKtatás
KárPátalJai református egyHáZ
1993-ban nyitotta meg kapuit a Nagy-
beregi Református Líceum, majd a
nagydobronyi és tivadarfalvai középis-
kolában indult be az oktatás. Sajátos
formában mködik a Técsi Magyar
Tannyelv Református Líceum, amely
csak nevelési területen tudható be re-
formátusnak, és a négy középiskola
közül ez az egyetlen, amelyet az állam
is támogat. Református óvoda mködik
Szolyván, Gáton, Mezváriban (cigány
óvoda), Szernyén, Szürtében, Kis- és
Nagydobronyban. Kisdobronyban to-
vábbá református általános iskola is
található.
Az ukrán állam finanszírozás tekin-
tetében nem tesz különbséget ma-
gán- és egyházi iskola között: egyiket
sem támogatja. általában külföldi és
anyaországi ­ részben egyházi, rész-
ben állami ­ támogatásokból, valamint
a szülk és a kárpátaljai gyülekezetek
hozzájárulásaiból finanszírozzák ezeket
az intézményeket. Gyakran az iskolák
napi mködtetése is komoly gondot
jelent, fejlesztésükre pedig alig-alig jut
pénz. Az egyik napról a másikra él kö-
zépiskolák mködéshez a 2010/2011.
tanévben jelentsen hozzájárult, hogy
a Kárpát-medencei Református Közok-
tatási Alap gyjtésének teljes összege
ezeket az intézményeket segítette.