background image
57
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
több évtizednyi kényszerszünet után, húsz évvel ezeltt kapott lehetsé-
get a magyar reformátusság a többi történelmi vallásfelekezettel, hogy újra
megteremtse és kiépítse széles kör oktatási rendszerét, iskolahálózatát.
a református iskolaindítások folyamata ­ ha más-más ütemben és méret-
ben is ­ Kárpát-medencei méretvé vált. ennek eredményeiért és áldásaiért
a debreceni nagytemplomban volt hálaadó istentisztelet 2012. június 2-án.
Összeállításunk körképet ad a generális Konvent részegyházainak közokta-
tási intézményeirl.
Húsz év ­ kárpát-medencei
közoktatási körkép
Hosszú történelmi út vezetett nevezetes
kollégiumaink [Meztúr (1530), Pápa és
Sárospatak (1531), Debrecen (1538)]
kiépülésétl új intézményeink [Biator-
bágy, Sátoraljaújhely és 31 átvett in-
tézmény (2012)] indulásáig. E rövid írás
nyilvánvalóan csak az elmúlt két évtized
összegzésére korlátozódhat, vagyis úgy
kezddhet, hogy a szocialista diktatúra
idszakában folyamatosan mköd
Debreceni Református Kollégium mel-
lett 1990. szeptember 1-jével (38 esz-
tendei szünet után) megnyitotta kapuit
a Baár-Madas és a sárospataki, illetve
(42 esztend múltán) a kecskeméti re-
formátus gimnázium. 22 esztend eltel-
tével, a 2012/13. tanévben immár 159
intézmény vesz részt a köznevelési fel-
adatellátásban.
A református köznevelési rendszer
gyors újjászervezdését elsegítet-
te, hogy 1999 óta Magyarországon a
kormánnyal a köznevelésre is kiterjed
megállapodást köt egyházak egyol-
dalú nyilatkozat jogi keretei között is be-
kapcsolódhatnak a feladatellátásba, s
csupán az önkormányzati intézmények
átvételéhez volt szükséges 2012-ig
közoktatási megállapodás megkötésé-
re, azaz két fél konszenzusára. Az MRE
1998. december 8-án kötött megálla-
podása tehát biztos alapot jelentett új
intézményeink indulásához.
Miután a református köznevelési in-
tézmények fenntartója bármely bels
egyházi jogi személy lehet, maga az
MRE és a 4 egyházkerület mellett 4
egyházmegye és 90 egyházközség
is bekapcsolódott a fenntartásba. Az
fenntartói irányítás a fenntartó testület
(zsinat, egyházkerületi közgylés, egy-
házmegyei közgylés, presbitérium)
és az általa létrehozott igazgatótanács
között oszlik meg helyi szabályrende-
letben rögzített módon (át nem adható
jogkörök: intézményvezet megbízása,
költségvetés, költségvetési beszámoló
elfogadása).
A 99 református fenntartó 159 köz-
nevelési intézményt mködtet (melybl
8 szociális intézmény keretében lát el
köznevelési feladatot), de az ellátott
köznevelési feladatok száma 268, mivel
55 közös igazgatású intézmény egy-
szerre több feladatot is ellát: 53 óvoda,
105 általános iskola, 33 gimnázium, 15
szakközépiskola, 9 szakiskola, 18 m-
vészeti iskola, 8 gyógypedagógiai in-
tézmény, 22 diákotthon, 4 pedagógiai
szakszolgálat és 1 pedagógiai intézet
mködik.
Az oktatásirányítás egyházi szintjén
az MRE Zsinata szabályozza és fel-
ügyeli az intézmények és fenntartók
szellemi és anyagi ügyeit, mködését.
Az or szágos koordinációban munká-
ját a Zsinati Oktatásügyi Iroda segíti.
Az MRE Zsinata alkotta meg az MRE
közoktatási (1995/I. tv.), felsoktatási
(1995/III. tv, majd 2007/III. tv.) és hittan-
a magyarorsZági református egyHáZ KÖZneVelési rendsZere
ok tatá S éS ne v eLéS
oktatási (2007/II. tv.) törvényét. Az egy-
házkerületek szintjén oktatásügyi iroda
(TT), oktatásügyi tanácsos (DT és TI)
vagy oktatásügyi bizottság (DM) segíti
a testületek munkáját.
Az intézmények szakmai munkáját
országos hatáskör intézmények és
egyéb szervezetek támogatják A pe-
dagógiai szakmai szolgáltatást a Re-
formátus Pedagógiai Intézet (1994), a
pedagógiai szakszolgálat szervezését
az Egységes Református Pedagógiai
Szakszolgálat (2000), a pedagógusok
szakmai érdekvédelmét az Országos
Református Tanáregyesület ­ ORTE
(1902), az országos tehetséggondozó
programok szervezését a Református
Tehetséggondozó Alapítvány (1999), a
diáksport összehangolását a Reformá-
tus Iskolák Diáksportszövetsége (2000)
végzi.
A református intézményekben folyó
keresztyén nevelés ­ a biblikus ember-
képnek köszönheten ­ nyilvánvalóan
eltér az állami, önkormányzati és kü-
lönösen a magánfenntartású intézmé-
nyek pedagógiai kultúrájától. Talán az
sem tekinthet véletlennek, hogy im-
már 45 ezer tanuló családja választotta
az intézményes nevelés színterének a
református óvodát és iskolát.
PaPP Kornél
osztályvezet
(MRE Zsinati Hivatala ­ Budapest)