background image
56
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
Száztíz éves
az országos református tanáregyesület
ok tatá S éS ne v eLéS
1902-ben a Debreceni Református Kollégiumba hívták ösz-
sze az ország református középiskoláinak képviselit, s az
akkori huszonnégy iskola egy híján elküldte képviselit, akik
Kézdivásárhelytl Pápáig, illetve Rimaszombattól Csurgóig
társultak a kezdeményezéshez. Nem csoda, hogy a csupán
két tanintézettel rendelkez kerület érezte leginkább igényét
a kapcsolatépítésnek az ország református iskolákkal srb-
ben behálózott területeivel és az ottani testvérintézmények-
kel. Trianon sem szakította szét teljesen ezt a gyümölcsöz
szinergiát, ami a két háború között a szakmai munkálkodása
mellett még balatonboglári és borszéki üdült is vásárolt tag-
jainak támogatásaiból s igényeik kielégítésére.
Persze amit a háború meghagyott, azt (az egy debreceni
gimnáziumot leszámítva) mind elvitte a kommunista diktatú-
ra. S nem véletlen, hogy a rendszerváltás küszöbén megint a
debreceni kollégiumunk gimnáziuma lehetett az új kibontako-
zás kezdeményezje. Nagy Mihály indítványára itt indulhatott
újra a tanáregyesület mint szakmai és érdekvédelemre hiva-
tott szervezet mködése. S ahogy lendületesen bontakozott
ki református iskolarendszerünk az országban, úgy gyarapo-
dott az Országos Református Tanáregyesület (ORTE) tagsá-
ga, s nem csupán területi elv szerint, hanem az alapító okirat
elbb a fels-, majd az alapfokú oktatás munkásainak, ké-
sbb az óvónknek is lehetséget adott a tagságra. Hiszen
mindazokat hívja, akik ,,a református oktatásügyet a szívükön
viselik". Tagok lehetnek református intézményekben dolgozó
nem református felekezet nevelk, valamint a nem egyhá-
zi intézmények református elhivatottságú tanárai, óvóni is.
Újabban lehetség van az intézményi pártoló tagságra is,
akiktl a tagdíjak mellett az egyesület bevételeinek többsége
származik. Hamarosan európai dimenziókat is nyert az egye-
sület, társulva a nyugati protestáns tanáregyesületek szövet-
ségéhez, az Internationaler Verbandhoz, amely a tevékeny-
ségét az unió szinte valamennyi országára kiszélesítette, ma
már munkanyelvként az angolt is használja. (A tagok közül
a legtöbb intézményt egyházunk tartja fönn, ennek megfe-
lelen két nemzetközi konferenciájuknak is helyet adtunk az
elmúlt húsz év során.) A nyugati testvérek mellett az els or-
szágos konferenciáinkon még nagyobb örömmel üdvözölhet-
tük Erdély mindkét kerületébl, a Felvidékrl, Kárpátaljáról és
három éve a Délvidék magyar iskolájából érkez pedagógu-
sokat. Amint az alapszabály erre lehetséget adott, a határon
túli magyar iskolák tagként is csatlakoztak az egyesülethez.
1999-ben felmerült a névváltoztatás kérdése is ennek kap-
csán, de az egyesület közgylése azt a döntést hozta, hogy
ha a hagyományos és a viseljének tekintélyt biztosító ORTE
elnevezés után feltüntetjük, hogy ,,az alapítás éve: 1902", ak-
kor aligha kell magyarázni, hogy az 1903-as második konfe-
renciánknak helyet biztosító nagyenyedi kollégium miért sze-
repelhet a tagintézmények között. Azóta tavalyi, nagy siker
konferenciánkon éppen ott emlékeztünk a több mint száz
évvel ezeltti találkozásról, és ismerkedhettünk meg a jelen
szórványgyülekezeteinek és a nyelvi szórványban történ
oktatás nehézségeivel és örömeivel. Törekszünk arra, hogy
minden második évben valamelyik elszakított terület reformá-
tus iskolája legyen a konferenciánk otthona. Ez az adott intéz-
mény megismerése mellett nyilván az ország magyar és fe-
lekezeti oktatásügyének kérdéseit is felvillantja, megalapozva
a református pedagógustársadalomnak az utóbbi években
tettekben is megmutatkozó szolidaritását például a kárpátal-
jai gimnáziumainkkal.
A kezdeti években az újraindított ORTE az éves konferen-
ciákon kiadott nyilatkozatok tanúsága szerint is a még csak
kiépülben lév református iskolarendszer szerkezeti, jogi és
szakmai hiányosságaira reagált, amire a zsinat kisebb-na-
gyobb késedelemmel a Református Pedagógiai Intézet alapí-
tásával, a református oktatási törvény elfogadásával reagált.
Késbb, amikor már létrejött az irányítás és a szakmai se-
gítségnyújtás intézményi háttere, egyre inkább a hálózatba
tartozás élményének a közvetítése lett az egyesület elsren-
d feladata. Országos és helyi konferenciáinkról a honlapunk
tudósít (www.orte.hu). 2001-tl az elvesztett üdülk helyett
két kis ingatlant (Agárd, Miskolctapolca) kapott az egyesület
a tagok üdültetését segítend. Az idei országos konferen-
ciánknak szeptember 28. és 30. között a csurgói Csokonai
Vitéz Mihály Református Gimnázium és általános Iskola és
Kollégium volt a házigazdája. Konferenciánkon azok vettek
részt, akik a ,,református oktatás ügyét szívükön viselik".
Korsós bálint
elnök
(ORTE ­ Debrecen)
1902
Or
sz
ág
os
R
efo
rmátus Taná
reg
ye
s
ü
l
et