background image
54
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
oktatáS éS neveLéS
,,a bölcsesség kezdete
az úrnak félelme"
(Péld 9,10)
ok tatá S éS ne v eLéS
miért eredményesek a felekezeti iskolák? Közösségteremt erejük segíti
diákjaikat a tanulásban? mivel magyarázható, hogy bár tanulóiknak kétötö-
de nem vallásos családból származik, mégis egyházi iskolát választottak?
a kérdések szociológiai és pedagógiai összefüggésrendszerét vizsgálva ki-
derül a válasz. Pusztai gabriella egyetemi tanár, a debreceni egyetem fel-
soktatási Kutató és fejleszt Központ vezetje a felekezeti középiskolások
társadalmi hátterének és iskolai pályafutásának összehasonlítására több kö-
zépiskolai kutatást végzett az utóbbi másfél évtizedben. eredményeit közre
is adta az Iskola és közösség (gondolat Kiadó, budapest, 2004), a Társadalmi
tke és az iskola
(Új mandátum, budapest, 2009) és A láthatatlan kéztl a
baráti kezekig
(Új mandátum, budapest, 2011) cím könyvekben.
,,Társadalomkutató nincs értékrend nélkül.
A felekezeti iskola, a család és a vallás-
gyakorlás kutatása nálam ers személyes
indíttatásból gyökerezik. Többgenerációs
lelkészcsalád sarja vagyok, egyértelm volt
mindig, hogy kinek köszönjük meg és kitl
várjuk a segítséget. Így nevelem a gyerme-
keimet, ez ad ert munkámban. Az összes
eredményt, amit elértem, akár a könyveket,
akár a tudományos fokozatokat nagy hálá-
val köszönöm Istenemnek" ­ vallja Pusztai
Gabriella Iskola és közösség cím könyvé-
ben (Gondolat Kiadó, Budapest, 2004).