background image
53
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
egy H á z éS tár SadaLoM
11.
Az egyház jövje tekintetében a
,,csak beszél", prédikáló egyházból
,,beszélget, megbeszél" egyházzá
formálódik. Az egyház egyoldalú kom-
munikációs gyakorlata helyett az élet
kérdéseire és válaszaira való odafigye-
lésnek kell helyet kapnia. Az istentisz-
telet szükségszeren és jó értelemben
vett frontális találkozás, ahol a kijelen-
tésnek kell hangoznia. Korunk emberét
Istentl való elidegenedése, tájékozat-
lansága egyházidegenné is tette. Szük-
séges a kölcsönös kommunikáció, ahol
az értetlenség feloldásához kérdések
fogalmazódhatnak és azokra adott bib-
liai válaszok születnek. A hagyományos
egyházi alkalmak látogatottságának
csökkenése arra késztet, hogy az evan-
gélium megértése és megélése szolgá-
latában is helyet kapjanak megragadó
feldolgozású eladások és azok cso-
portos megbeszélése.
14.
A jöv egyházában is töretlenül
vallják: ,,Hiszem, hogy Isten Fia a világ
kezdetétl fogva annak végéig az egész
emberi nemzetségbl Szentlelke és
Igéje által az igaz hit egységében egy
kiválasztott gyülekezetet gyjt egybe,
azt oltalmazza és megrzi. És hiszem,
hogy annak én is él tagja vagyok, és
örökre az is maradok." (Heidelbergi
Káté 54. kérdés-felelet)
gaál sándor
nyírségi esperes
(Ramocsaháza)
12.
A jöv egyháza nem technokrata,
de nem is technikai analfabéta. El kell
érnünk azt az egyensúlyállapotot, ami
maga mögött hagyja a technika sze-
repének túlhangsúlyozását, de nem is
tri meg a szükséges technika hiányát,
mert mindkett akadályként állhat az
igehirdetés útjában. A helyes arányok
megtalálása mellett a külst, adott
esetben a formát változni engedi, de
a belshöz, az eredeti tartalomhoz ra-
gaszkodik. Helyén kezeli a forma-tarta-
lom kapcsolatának jelentségét.
13.
A jöv egyházában újra énekelnek
és zenélnek. Korunk embere életébl
kiveszett a korábbi nemzedékek termé-
szetes és mvelt zenei kultúrája, rosz-
szabb esetben felcseréldött az alig
értékelhetvel. Egyházi közegben már
gyakran nem énekelnek, de szívesen
zenélnek. Az egyház jövje érdekében
nem feledhetjük, hogy az egyház ze-
néje nem egyetlen korábbi kor zenéje,
hanem az adott kor egyházának zenéje.