background image
51
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
egy H á z éS tár SadaLoM
1.
A jövbeni arculatunkat megadhatja,
ha gyülekezettudatos egyházban és
egyháztudatos gyülekezet ben gondol-
kodunk. Gyülekezettudatos egyház:
egyfell azért, mert az egyház gyüleke-
zeteiben él, élhet, ezért józansággal ide
koncentrál, ide fordítja erit. Ugyanis a
gyülekezetben megy végbe az egyház
minden valódi alaptevékenysége. Más-
fell pedig az egyház annyi és olyan,
amennyit és amilyen minségben a
gyülekezeteiben megél és megjelenít
ebben a világban. Egyháztudatos gyü-
lekezet: ami azt jelenti, hogy a gyüle-
kezetnek tisztázott és ers az egyház
eredeti, a világból való kihívásának és
oda való visszaküldésének tudata. Az
egyháztudatos gyülekezet komolyan
veszi, hogy körében az istentisztelet
gyakorlása által az az alkalom realizáló-
dik, ahol az igehirdetés által létre jön az
Isten­ember találkozása, tehát az egy-
háztudatos gyülekezet minden moz-
zanatában vállalja, hogy benne az Is-
ten­ember találkozásának pontja lehet.
Ebbl fakadóan köreibe van ,,kihelyez-
ve" az a rendez er, ami ember­em-
ber, ember­társadalom, ember­termé-
szet viszonyában hat, és nem ­ fordítva
­ ezek hatnak Istentl kapott ernlété-
re! Vagyis, ahogyan ezt Makkai Sándor
megfogalmazásában megtanultuk és
valljuk: ,,Az egyház legyen egyház!"
2.
Lelkipásztor-centrikus gyülekezetbl
gyülekezetcentrikus lelkipásztor! Az el-
múlt jó néhány évtized össztársadalmi,
bels egyházi eseményeinek összha-
tásából alakult ki az a lelkészcentri-
kus állapot, aminek kritikáját sokan és
sokféleképpen megfogalmazták már.
A lelkipásztor-centrikus gyülekezetmo-
dellbl egy lehetséges kivezet út, ha
a jövendben gyülekezetcentrikus lel-
kipásztorokká válunk, vagy következe-
tesen azok maradunk. Ami elveti azt a
lehetséget, hogy lehet ,,más vágányon
is közlekedni", s az igehirdetés, tanítás,
pásztorlás prioritását elengedni. Ez
két dolgot igényel. Az els, hogy bib-
likusan, reformátori módon meg kell
határozni, megismételve az eredetit,
kinyilvánítva a lelkészi ,,munkanemek"
közötti prioritást, azt, hogy mit kell vé-
gezni, és mi az, amit semmi áron nem
,,Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétl fogva
annak végéig az egész emberi nemzetségbl Szentlelke
és Igéje által az igaz hit egységében egy kiválasztott
gyülekezetet gyjt egybe, azt oltalmazza és megrzi.
És hiszem, hogy annak én is él tagja vagyok, és örökre
az is maradok."