background image
50
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
Milyen egyházat akarunk?
egy H á z éS tár SadaLoM
Kikerülhetetlenül aktuális teendje
egyházunknak, hogy feltérképezze
állapotát, elemezze és átgondolja
szolgálatának hatékonyságát és a
hit bátorságával merjen tenni jöv-
jéért.
Egyházi jövkép ­ milyen egyházat
akarunk? Rövid tömörséggel, reformá-
tus rég- és közelmúltban kinyilvánított
hitvallásossággal erre a kérdésre meg-
fontolt és egyben becsületes válasz
lehet különösképpen is 2009 májusa
óta: ,,Krisztus a jöv! Együtt követjük
t!" Valóban, olyan és annyi jövendje
lesz egyházunknak, amennyire, ameny-
nyiben ez teljesül. Amennyit Krisztusból
látunk, hallunk, értünk, s ennek alapján,
t követve megyünk nem egyszeren
elre, hanem egyszeren utána. Az pe-
dig már csak betetézi a Krisztus-köve-
tés lehetségébl származó megaján-
dékozottság állapotát, hogy mindezt
együtt tehetjük. Pontosabban: az
követésére való elhívását csak együtt
tehetjük. Ez elegend válasz is lehet az
egyház minsített jövbeni létére vo-
natkozóan. Azonban a helyes irányba
való tovább menetelhez ­ az ebben a
világban való Krisztus-követés termé-
szetébl fakadóan ­ kikerülhetetlenül
aktuális kérdésekre is felelni kell. Ezek
a kérdések idszerek, korszerek, né-
melyik az egyház állandósult kérdése,
ám feltétlenül aktualizált. Most ­ a tel-
jesség igénye nélkül, de korunk kihívá-
sait, egyházunk jelenlegi állapotát, s a
Krisztus-követés hitvallásosságát szem
eltt tartva ­ lássunk néhány területet,
ami segít a jövkép felvázolásában,
amire zsinatunk Jövkép Bizottságot
hozott létre. Ez a bizottság koncentrál-
tan foglalkozik azzal, hogy milyen lehet,
milyen legyen egyházunk jövrl alko-
tott képe.
Elsként tisztázzuk az egyház jöv-
képével való foglalkozás létjogosultsá-
gát. Mi indít és hatalmaz fel arra ma
bennünket, hogy ezzel a kérdéssel
foglalkozzunk? Talán a szükség vagy
az a helyzet, amit olyan akutnak íté-
lünk, hogy kérdeznünk, s a kérdésre
pedig feltétlenül felelnünk kell? Nem.
Ehelyett sokkal inkább az adja meg az
egyház jövképével való foglalkozás-
hoz a felhatalmazást, hogy Isten maga
népe számára mindenkori jövjérl
nyilatkozott a hol, a mit és a hogyan
tekintetében. Emlékezzünk a pusztai
vándorlásra, Kánaán elfoglalásának
lehetségére és esélyeire, az ítéletet
és próbát jelent fogságokra. Nem
kevésbé ad jövképet Jézus misszióra
kiküld parancsában sem. S ugyanígy
az egyház Urának a keresztyén egy-
ház létrejötte utáni idre tett kijelenté-
sei is erre a gondolkodásra hatalmaz-
nak fel. De nem feltalálni kell, hanem
megtalálni a mindenkori egyháznak a
rá vonatkozó jövképet, mert az egy-
ház Urának minden idkre nézve van
elgondolása. A megtaláláshoz enge-
delmesség, alázatos nyitottság, adott
esetben keresés kell, a jövkép kibon-
tásához pedig kreativitás szükséges.
Milyen lehet az egyház jövje, milyen
legyen a jöv egyháza? Erre nézve áll-
jon elttünk néhány továbbgondolásra
szánt követelmény, alaptétel.
Heidelbergi Káté
54. kérdés-felelet