background image
48
egy H á z éS tár SadaLoM
koordinációval eredményesen lehet jó
szélirányba fordítani. Személyes élmé-
nyeim sok ilyen közös örömmel gaz-
dagodtak. A kalákamunkának ugyanis
óriási hagyományai vannak a mai napig
vidéken, ez azonban úgy megy, hogy a
fogadó gazda kérése a szent...
Némiképp jobb a helyzet a régi temp-
lomok egységének a megrzésében,
bár találkoztam koronájától méltatla-
nul megfosztott szószékkel memléki
érték templomban, szószéktl értel-
metlenül elszakított mózespaddal, sze-
rencsétlen megoldású padcserékkel,
tapintatlan falfestékszínekkel. Megfelel
lelkészi eréllyel elkerülhetk lettek volna.
A teológiákon ezek tudásminimumát is
meg kellene tanulni az új lelkésznem-
zedéknek legalább annyira, hogy az
ilyen tennivalók végzéséhez hozzáér-
t munkatársakat tudjanak választani.
Különösen vonatkozik ez azokra a re-
konstrukciókra, amelyekben az eredeti
állapot karakterének megtartása, de az
ésszer korszersítések igénye egyfor-
ma súllyal jelentkezik.
a temPlombels soKrét
liturgiasZolgálata
Többen is megállapították már hozzáér-
t teológusok, hogy a hazai református
templomok többségének hosszanti el-
rendezései alapveten a katolikus litur-
giához kedvezek. Emiatt a református
gyülekezeti élet sokfélesége számára
egyre kevésbé ideálisak. Mit is jelent
ez konkrétan? Az ilyen elrendezéseknél
mindig a bejárattal szemben szkített
szélesség és emelt magasságú szen-
tély van, középen az oltáriszentséget
tartó oltárral. Manapság már eltte egy
másik oltárral is, ahol a miseszertartás
szembefordul. A szentélyben vannak
a miséz papság és a ministránsok,
valamint az igehirdet hely is. A szen-
tély nem a hívek helye. A padok és a
karzatok a szentély felé néznek. Ez a
MI (a papság), és a TI (a hívek) elren-
dezés típusa. A reformáció idejében,
amikor sok katolikus templom alakult
át reformátussá, a sákramentumok ki-
szolgálási helye a szentély elé került, a
szentélybe padok készültek, szemben
a templomtér padjaival, oldalra került a
szószék és a mózespad, vele szemben
a presbiterek és az elöljárók padjai.
A MI (az egész gyülekezet) elrendezé-
se vált tehát általánossá. Vagyis közé-
pen az igehirdetés, körülötte a gyüleke-
zet közvetlen kapcsolatban, szemben
egymással, szellemi dialógusban és
kölcsönös figyelemben. Ez a legváltoza-
tosabban használható református alap-
rajzi etalon. Mégis egymás után épülnek
azok a templomok, ahol az osztályte-
rem karakter alaprajzok vissza-visz-
szatérnek és lemondanak a hívek egy-
más felé fordulásának lelki többletérl.
Ahol mindenki aktív résztvev lehet és
egyenrangú.
A század els harmadától kezdve
egyre-másra kezdtek épülni azok az
új templomok, ahol az Úrasztala köré
szervezett istentiszteleti rendet hat- és
nyolcszöglet, centrális terek határol-
ták, létrehozva azt a sztenderdet, ami-
ben az igehirdetés, a keresztelés és
esküv, a konfirmáció és az úrvacsora,
énekes- és kórusalkalmak, ünnepé-
lyek és különféle konferenciák egyaránt
megfelel helyet kaphattak. Kicsit ke-
vés ezeknek a példáknak a követése.
Sajnos elfordulnak olyan esetek is,
ahol új centrális teret egy irányba ál-
lított padokkal bútoroznak be, óriási
helyveszteséggel. S ha már a padoknál
tartunk: ez a legkötöttebb üléstípus. És
a legkényelmetlenebb. Kísérletet kelle-
ne tenni olyan színvonalas megoldású
rövid padok vagy karosszékek tervezé-
sére, melyeknek könny mozgatásával
a különféle igény egyházi alkalmak-
ra átcsoportosítható a berendezés.
A nem szigorúan istentiszteleti alkalmak
például nyilvánvalóan más igényeket
támasztanak. Vonatkozik ez a karza-
tok üléshelyeinek mobilizálhatóságára
is, hiszen egy kórushangverseny vagy
szakrális témájú kiállítás rendezésének
lehetsége egyre reálisabb kívánalom.
Szerencsére erre is van szándék, st
követhet példa is. Tudom, a leírtak
többekben ellenérzést fognak kelteni.
ám a tét hatalmas volta ­ a megtartás
és a megszerzés isteni szándéka ­
nem lehet vesztes, mert az idket meg
kívánjuk állítani...
kálvincsillag
»
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
fekete györgy: céhjelvény (1994)
fekete györgy: életjelek (2011)