background image
3
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
met egyétek és az én véremet igyátok,
mert én vagyok a mennybl alászállott
ama kenyér, amely által nektek örök
életetek lehet. Ha mindennapjaink em-
berének ismételjük el ezeket a jézusi
ígéreteket, ugyanúgy megdöbben, mint
a Jézust személyesen hallgatók ­ mert
csak egyféleképpen tudja hallani és
értelmezni e vallástételt: a múló anyagi
világ dimenziójában.
Jézus szava egyrészt megbotrán-
kozást kelt: enni testét és inni vérét,
másrészt gyors döntést kényszerít ki
az emberbl. A döntés nyomán vagy
tiltakozni, zúgolódni kezd az ember,
s hátat fordít a lehetetlenséget kívá-
nó Úrnak, vagy ­ mint Jézus tanítvá-
nyai ­ tétova hallgatásba burkolózik.
Az idk folyamán megszólított ember
vagy tiltakozott s hátat fordított ennek
a magát odakínáló Úrnak, vagy hallga-
tott, elodázva a döntést. Nem született
mindig vallástétel Krisztus önmagát fel-
ajánló vallástételére. Akik odahagyták
az Urat, azokra a jeremiási ítélet vár:
nevük porba íratik (Jer 17,13).
De mi lesz a tétovázókkal, mi lesz ve-
lünk? Emberi kapcsolataink fellazultak,
s ami mindennél életbevágóbb: terem-
t Istenünkkel életközösségünk is a vál-
ság jegyeit viseli magán.
A megoldást jelent dönt lépést ott,
Kapernaumban ­ de hisszük, hogy ma
is ­ a magát keresztre szánó Krisztus
tette és teszi meg, amikor azt kérdi
övéitl: ti is el akartok menni? A val-
lástételt kikényszerít kérdésre Simon
Péter felel: Uram, kihez mehetnénk,
örök élet beszéde van nálad. Egy kicsit
irigyeljük Pétert, és azért imádkozunk,
hogy nekünk is az a valaki súgjon val-
lástételünkben, mint Péternek: a Szent-
lélek Isten.
Zsigmond JóZsef
nyugalmazott lelkipásztor
(Nagyvárad)
,,Ettl fogva tanítványai közül sokan
visszavonultak, és nem jártak vele töb
bé. Jézus ekkor megkérdezte a tizen
ketttl: Vajon ti is el akartok menni?
Simon Péter így felelt: Uram, kihez
mehetnénk? Örök élet beszéde van ná
lad."
(Jn 6,66­68)
Nem tudjuk megmondani, hogy életünk
során hány ajtót zártak kulcsra elt-
tünk, de hisszük, hogy azok eltt, akik
Isten Igéje köré összegylnek, csoda
megy végbe: országának kapuja rés-
nyire megnyílik, és bepillanthatnak Isten
mhelytitkaiba. Hisszük, hogy János
evangéliuma hatodik része és annak
kiemelt versei hozzásegítenek ahhoz,
hogy Urunk vallástételére vallástétellel
válaszoljunk.
Jézus a Genezáret-tó vidékét járja,
tanít és gyógyít. Szolgálata vallástétel
Atyja övéi iránti irgalmáról. E vallástétel
nem maradhat válasz nélkül. Ezrek kö-
vetik útjain, s az estére fáradt és éhes
sokaságot bségesen ellátja kenyérrel
és hallal. A megelégített ezrek válasza:
királyukká kívánják emelni. E szándék-
ban népe földhözragadt vágya húzódik
meg: cselekedj kívánságaink szerint!
Imádságainkba rejtett óhajaink ugyan-
ezt a földi emberi óhajt leplezik: tégy
kedvünkre, Urunk! Krisztus gyermekei
­ beleértve magunkat is ­ nem tud-
nak egykönnyen lélekben feljebb lépni,
megmaradnak, megmaradunk a föld
porában. Vallástételére, kegyelmére vá-
laszolni nehéz. Jézus kénytelen ilyenkor
elrejtzni övéi ell.
Másnap azért többen ott vannak a
kapernaumi zsinagógában t hallgatni.
Amit ekkor tanít, azt az elz nap ke-
nyérszaporítási csodája folytatásaként
is felfoghatják hallgatói. Ilyeneket mond:
a földi kenyértl újból és újból megéhez-
tek. Ha igazán élni akartok, az én teste-
út a vallástételtl
a vallástételig
Szó Szék
SzóSzék
,,...a te igéd igazság."
(jn 17,17b)