background image
47
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
egy H á z éS tár SadaLoM
vezethet a kétféle megközelítés helyes
arányainak létrejöttéhez. Ezért lehet
egy srégi és egy vadonatúj, modern
templom is idtlen, ha felcsillan benne
az isteni szikra. A róla való döntés az
értk dolga, nem népgyléseké...
Újonnan épült templomaink között
sajnos vannak hibásan telepítettek is.
Sok a tornyokkal való formai játsza-
dozás, az újfajta családi házak giccs-
világának utánzása tetkben, ablakok-
ban, lépcskben, korlátokban. Gyakori
a környezetidegenség, helyenként az
a sivárság, ami nem a szegénységbl
adódik, hanem a szellemtelenségbl,
tanácstalanság sejlik fel a dolog mögött,
elvesztek a régi kapaszkodók, s az újak
nincsenek átbeszélve, objektivizálva.
Egészen biztosan szükség volna egy
olyan kontrollfórumra, amelynek jószol-
gálati mködése nem sérti sem a terve-
zi függetlenséget, sem a gyülekezetek
szuverenitását, de közös bölcsességé-
nél fogva hatásfoknövel lehetne. Sem
a nemzeti, sem az egyházi vagyonnak
nem szabad méltatlan teljesítmények-
kel gyarapodnia. Megszervezése sür-
get kötelesség.
a temPlom Küls és bels
formaegysége
Ahogy az emberi test bels felépíté-
se és küls megjelenése szimbiózis-
ban vannak, feltételezik egymást, a
templom is olyan szerkezeti és formai
egység, amelynek részei nem külön-
bözhetnek egymástól. Egy idben és
egy szellemben kell tehát megtervezni
az egészet minden részletével együtt,
beleértve berendezéseit és mvészeti

instrumentumait is. Akkor is, ha nincs
mód egyidej megvalósításukra. Min-
den másfajta középületnél is ennek a
közös szellem munkának van évez-
redes szokásrendszere. Református
templomaink egy részének ugyanak-
kor ­ láthatóan ­ nem lehetett komplex
terve, ami az épület önellentmondásai-
ban ki is tetszik, gyakran marad abba
a részletek elhanyagolásánál, amit a
késbbiekben lehangoló improvizációk
követnek. Ilyenek a kiérleletlen berende-
zési alaprajzi megoldások, tervezetlen
berendezések, a félreértett puritánság-
ból adódó kényelmetlen padok, vagy a
szabadjára engedett amatrök közre-
mködése. Különösen fáj a szakember
szíve akkor, amikor a tervezés hiánya
rengeteg kézmves jóindulatot, naiv ál-
dozatkészséget, szépít szándékot pa-
zarol el. Ez visszaélés a jóakarattal.
Ugyanakkor a helyi erkre szinte min-
dig nagyon nagy szükség van, ezeket
az energiákat tapintatos és szakszer