background image
45
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
megvalósítása érdekében, és éppúgy,
mint a hitoktatást és munkánk minden
más elemét, kapcsolatteremtési és
kapcsolatmegélési lehetségnek tekin-
tettük. Az egyes gyermekekben, fiata-
lokban és szüleikben végbement válto-
zás számokban nem mérhet, Istenünk
mégis megengedi, hogy naponként
láthassuk fejldésüket, életük jobbá vá-
lását. Ha kamaszok minden háttér és
elzmény nélkül tervezni kezdik jövjü-
ket, ha magatartás-zavaros gyermekek
egy H á z éS tár SadaLoM
évek alatt vasárnapi gyülekezetlátoga-
tókká válnak, és csöndesen figyelnek
a hirdetett Igére, ha tudják, hogy Jézus
Krisztusban van lehetségük jobbra és
másra, ha példaképpé válik az, aki to-
vábbtanul, ha a szülk nem segélyért
jönnek hozzánk, hanem azért, amit egy
gyülekezet adni akar és tud, akkor el-
mondhatjuk: csodákat élünk át.
A cél tehát, hogy úgy tudjunk a ránk
bízottak között élni, hogy bennünk, köz-
tünk, általunk öltsön testet a Krisztus-
esemény. Nem felülrl hajolunk le, nem
hisszük, hogy különbek vagyunk. Mi-
vel legnagyobb missziói eszközünk az
együtt töltött rengeteg id ­ a közösen
megélt tanulás, játék, igeolvasás, ének-
lés, étkezés, munka, öröm ­, együtt
is formálódunk. Tanítványai vagyunk
Mesterünknek, és tanítványai vagyunk
bizonyos értelemben cigány testvére-
inknek is. Ez napjainkban nem divatos
gondolkodásmód. Ma a média folyton
az együttélés feszültségeirl beszél ­
amit mi sem tagadunk. Nem állunk be
azonban a megélhetési cigányozók és
a megélhetési cigányvédk sorába.
Igyekszünk megmaradni annak, amik
vagyunk: Isten csetl-botló népének,
akikre az evangélium hirdetése bízatott.
Kedves Olvasó! Gondoljon most lel-
kipásztorára egy pillanatig. Ha munkát
végez a cigányság körében, ha a hit-
oktatásban vagy bármely más módon
szolgálja az elesetteket, tisztelje ezért,
bátorítsa és álljon mellé. Gondoljon egy
percig gyülekezetére és saját életére.
Ha lehetségük van missziói szolgá-
latra (és kinek ne lenne), vegyék ennek
terhét közösen magukra még akkor is,
ha az együttélés eddig nem volt köny-
ny. Ha tiszáninneni református, gon-
doljon büszkén és imádkozva egyre
több általános iskolánkra, ahol cigány
gyermekek is tanulhatnak, két gimná-
ziumunkra, ahol lehetséget kaphat-
nak tehetséges cigány fiatalok és nem
cigány fiataljaink a valódi együttélés
örömteli megélésére, gondoljon a pa-
taki teológiára, amely egyre több lehe-
tséget ad különféle szakokon tanuló
diákjainak, hogy e témáról halljanak,
tanuljanak, és Bibliával a kezükben
gondolkodjanak.
Cigánymissziós referensként hálás
vagyok, hogy segíthetem elhivatott és
szolgálatra kész lelkipásztor testvéreim
munkáját, a befogadni és tenni kész
gyülekezetek missziói erfeszítéseit.
Bár úgy fogtam ezen íráshoz, hogy
mellzöm a felsorolást, mert sokan va-
gyunk, mégis azzal zárom: nem elegen.
,,Az aratnivaló sok, a munkás kevés."
Ez nem egyszer megállapítás. Felszó-
lítás és lehetség is egyben.
barnócZKi anita
cigánymissziós referens
(Tiszáninneni Egyházkerület)