background image
44
kálvincsillag
»
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
Vannak, akik különös elhívást és kü-
lönös lehetségeket is kaptak, hogy
a missziói munka töltse ki minden-
napjaikat, mégis alapvet, hogy a
misszió közösségi ügy. a gyüleke-
zetek ügye, az egyháztagok ügye.
ennek a megállapításnak pedig ket-
ts üzenete van. egyfell nem vár-
hatunk ölbe tett kézzel arra, hogy a
körülöttünk él cigányság szolgála-
tára egyszer majd érkezik valaki, aki
elvégzi helyettünk a mi feladatunkat,
másfell pedig ez nem a lelkipász-
torok önálló és magányos feladata,
hanem gyülekezeteké, egyházi szer-
vezeteké, intézményeké. az egyház
közösségét becsülte meg istenünk
azzal, hogy részt vehetünk az evan-
gélium hirdetésében, és bizonysá-
got tehetünk szavainkkal, tetteink-
kel, életünkkel arról, hogy Jézus a
Krisztus.
Világunk a maga értékrendjével, értel-
mezési és megoldási módjaival küls
nyomást gyakorol ránk, amellyel meg
kell küzdenünk, ugyanakkor önmagun-
kat is le kell gyznünk, hogy alázattal
végezhessük Isten akaratát. Világunk
néhány éve a projektek világaként vesz
körül. Minden arról szól: írj pályázatot,
szerezz pénzt, mozgass tömegeket és
számszersítsd az eredményeket. Ez
önmagában még nem gonosz dolog,
de arra késztet bennünket, hogy elho-
mályosítva látásunkat összekeverjük az
eszközt és a célt.
Örömmel számolhatok be arról is,
hogy írtunk és nyertünk pályázatokat,
legutóbb például egy Tanoda program
szolgálta munkánkat két évig, amely-
ben gyermekek és fiatalok kaphattak
segítséget iskolai hátrányaik kompen-
zálásában, a felzárkózásban és to-
vábbtanulásban. Hálásak vagyunk a
támogatásért, ugyanakkor ez a prog-
ram is eszköz volt egy nagyobb cél
egy H á z éS tár SadaLoM
a misszió mint egyéni
és közösségi létforma
tisZáninneni taPasZtalatoK