background image
A roma gyülekezet istentiszteleti életé-
ben benne van minden: az évszáza-
dos hagyományaik, kirekesztettségük,
szeretetéhségük, az egyházi szolgálat-
végzk iránti mély tiszteletük, elfeledett
kultúrájuk, istenhitük és hiedelmeik. Ez
az élet talán ugyanaz, amit az ige által
Krisztus is üzen mindenkinek, romának
és nem romának egyaránt: ,,aki hisz
énbennem, ha meghal is, él." (Jn 11,25)
A Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület Cigánymissziós Központ-
romák közötti misszió nagyváradon
tetés és öröm volt, amikor évekig Tkés
László püspök hirdette az Igét kará-
csonykor, vagy amikor késbb Csry
István püspök jött el igei köszöntjé-
vel a központba. Az istentiszteleteken
mindig sok gyerek vesz részt, zsibon-
gásuk, szinte érdekldésük minden
résztvevt egy kicsit gyermekké tesz.
nagy JóZsef barna
cigánymissziós központvezet
(Nagyvárad)
ja 2002-ben nyílt meg Nagyváradon.
A romák között végzett missziója két
pillérre épül: egyrészt szociális prob-
lémák megoldására, másrészt roma-
gyülekezet szervezésére. Az elmúlt tíz
év során vasárnaponként és egyházi
ünnepeinken nagyváradi lelkipásztorok
hirdették az Igét. Meglepdhettek, ami-
kor a központba járó gyerekek olyan ha-
gyományos cigány betlehemest adtak
el, amit már csak régi, kopott doku-
mentumfilmeken láthatunk. Megtisztel-
43
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
egy H á z éS tár SadaLoM
nehéz életút áll lakatos mária és
gyöngyösi Zsolt mögött, akik ma
már a társadalom megbecsült tagjai-
ként keresik kenyerüket és Jézusnak
szolgálva nevelik öt gyermeküket.
Mária fiatalon árvaságra jutott. Hánya-
tott élete találkozott a gyógyszerezés-
sel, italozással. Amikor elször lépett
be a Tiszántúli Egyházkerület cigány-
missziójába, akkor is éppen illuminált
állapotban hallgatta az igét. Ettl fogva
viszont többé nem volt visszaút, mert
Valaki megfogta, s újra és újra a misz-
szióba hívta, míg teljesen megtisztult
az élete. Ugyanez a Valaki vette a ke-
zébe és formálta át Gyöngyösi Zsolt
állami gondozásból hajléktalanságba
vezet életét. Miután mindketten új éle-
tet és immáron közös életutat kaptak
Jézustól, szolgálatba álltak. Mária a ci-
gánymisszió önkéntes munkatársaként
vállal takarítást, fzést, vasalást, de
ugyanígy a lelkésszel együtt jár bete-
get és családot látogatni. Zsolt a bánki
gyülekezethez tartozó szolgálat meg-
becsült munkatársa. Saját példájukkal
tesznek bizonyságot arról, hogy az új
élet lehetsége Jézus Krisztusnál van.
gregussné buZás irén
missziói lelkész
(Tiszántúli Egyházkerület)
kallódásból
szolgálatba lépve
A cigányok tanítványságunk, keresz-
tyénségünk próbakövei. A személyvá-
logatás nélküli szolgálat nem csupán
lehetségünk, hanem kötelességünk is.
A Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház cigánymissziós szolgálata ki-
épülben van. Más magyar egyházak
cigánymissziós tapasztalataiból kiin-
dulva egyházunk igyekszik a holisztikus
missziós formát követni, amit a komp-
lex felkarolás jellemez. A felvidéki zsinati
tanács határozata szerint bejegyzésre
vár egy nonprofit szervezet, amely a
Református Cigánymisszió nevet kapta.
Célunk ketts: a cigányság Krisztus-
hoz vezetése, illetve a többségi társa-
dalom elítélet-mentesítése. A misszió
házi bibliaórák, gyermekevangelizációs
alkalmak formájában zajlik Udvardon
és Komáromszentpéteren, idén sztl
pedig a rimaszécsi tanodában is. Kü-
lönleges alkalmakra német és holland
adományokból jutottunk el és ezekbl
finanszíroztuk a már megvalósult nyári
gyermek- és felntt-táborokat is. Ami-
kor beszámo
lunk a cigánymisszióról,
csak azt szoktuk kérni: kárhoztatás
helyett imádkozzunk a cigányságért, a
misszióért.
tótH ZsuZsanna
hitoktató
(Révkomárom)
kárhoztatás helyett imádkozzunk