background image
42
kálvincsillag
»
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
egyHáz éS
tárSadaLoM
,,uram, te voltál hajlékunk
nemzedékrl nemzedékre."
(zsolt 90,1b)
egy H á z éS tár SadaLoM
Cigány hívek reformátussága
a hétköznapokban
az ember számára egész életében
meghatározóak a kisgyermekként
átélt élmények. megadatott, hogy
szeret, gondoskodó családban n-
hettem fel. els meghatározó kultu-
rális élményeimet a nagyszüleimnél
szereztem.
Megtapasztalni a befogadást
uHrin aniKó sZaKKollégiumi igaZgató
egyházunk egyik célkitzése az, hogy a cigányok tevékeny, áldozatos és
,,okos szeretet" által megismerjék Jézus Krisztust. ezért sokan sokfélekép-
pen vállalták föl a romák között az evangelizációt, hogy bevezessék a cigány-
ságot az egyház életébe. Összeállításunkban a református cigánymissziós
munka néhány színterét mutatjuk be.
A zene, a népdal, az irodalom szerete-
te akkor érintett meg. Nagyapám fejbl
mesélte a klasszikus meséket, nagy-
mamám, aki maga is sokat olvasott,
gondoskodott az irodalmi alkotások,
elbb mesék, késbb komolyabb ver-
sek, elbeszélések, regények megis-
merésérl. Amíg nem tudtam olvasni,
maga olvasta fel ket, késbb mindig
tudott olyan olvasnivalót ajánlani, ami
éppen megfelelt.
A zene szeretete szintén ebben a leg-
fogékonyabb korban alapozódott meg.
A népzenérl ma mint rzend hagyo-
mányról gondolkodunk. Nálunk a vá-
lasztás ösztönösen erre esett, a család-
ban sokan szerettek énekelgetni. Ebben
a közegben tanultam az els népdalo-
kat ­ nagycsoportos óvodásként már
vagy ötvenet tudtam ­ ma is csodálója
Uhrin Anikó óvodapedagógus, romológus,
a Wáli István Református Cigány Szak-
kollégium igazgatója. Cigány és magyar
szülk vegyes házasságából született.
Az óvóni szakközépiskola elvégzése után
szakmájában helyezkedett el: óvóni ál-
lást kapott. Az óvóképz fiskolát, majd
késbb az egyetemi tanulmányokat mun-
ka mellett végezte. 1998-as alapításától
kezdve a Debreceni Református Kollégium
Óvodájának munkatársa, 2011-ben kapta
a felkérést a felsoktatásban tanuló cigány
hallgatók számára létrehozott szakkollé-
gium vezetésére.
vagyok a ,,legtisztább forrásnak". Id-
közben persze más zenei mfajokat is
megszerettem, de ez volt az alap. Ma
is jó visszatérni hozzá, s megfelelnek
bizonyult az óvodai munkám során is.
Megkülönböztetést soha nem éreztem,
vagy nem akartam érezni. Úgy gondo-
lom, mindig sikerült a közösségbe beil-
leszkednem. Szerintem nem lehet meg-
élni évszázados sértettségekbl, nem
visz elre bennünket, ha nem tudunk
túllépni rajtuk. Ez mindenkire vonatko-
zik, magyarokra, cigányokra egyaránt.
Mindkét csoport felelssége, hogy em-
beri módon közelítsen a másikhoz. Azt
hiszem, a hangsúly a személyes kap-
csolatokon van: egymás megismerésén
és tiszteletben tartásán, a másik felé
intézett gesztusokon.