background image
41
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
ereDMÉnyek
Az immár három éve tartó együttm-
ködés mindkét fél részérl rendkívül
eredményesnek bizonyult. Évente több
ezer négyzetméter TONDACH kerámia
tetcserép kerül lelkészlakokra, temp-
lomokra és egyéb egyházi épületekre,
kiemelkeden kedvez, úgynevezett
egyházi áron. A kedvezményrendszer
­ a legkisebbtl a legnagyobb beru-
házásig ­ mennyiségi megkötés nélkül
érvényes.
A 2011-es évben a TONDACH kiadásá-
ban megjelent ,,Isten háza" cím egy-
házi referenciatárban számos példát
találni az utóbbi három év közös sike-
reire. Adorjástól Zsadányig 49 gyönyör
épületet gyjtött össze a cég, s tárt a
világ szeme elé. A kiadvány inspirálhat
más gyülekezeteket is a megújulásra,
példát adhat a termékválasztékra,
vagy egyszeren csak szemet gyönyör-
ködtet.
HiTvAlláS
A TONDACH vezeti és dolgozói hisznek abban, hogy nehéz idkben csak a kö-
zösségi összefogás, a szeretet és az emberségesség segíthet. Mi bizonyítaná leg-
inkább egy település lakóinak összefogását, életerejét, mint hogy sok kitartást és
erfeszítést igényl munka árán elérik, hogy méltó helyen adhassanak hálát az
Úrnak? A templom minden település dísze és büszkesége, az ige hallgatásának
és befogadásának helye, de különleges közösségi tér is egyben, amely hídként
szolgál az egymást követ generációk számára. Égbe szök tornya már messzirl
látszik, irányt mutatva az útkeresknek. Mi lehet szebb feladat annál, mint hozzá-
járulni egy ilyen különleges épület és ügy építéséhez, megújításához, fennmara-
dásához?
Kapcsolat:
fekeTe SzilviA
Kiemelt ügyfélkapcsolati
és PR-menedzser
TONDACH Magyarország Zrt.
Tel.: 0036 1 248 2600
E-mail: fekete.szilvia@tondach.hu
www.tondach.hu
2011
2012
2010
2009
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5000
0
Évszám
2009
2010
2011
2012
Tetfelület nagysága (m
2
)
3000
8000
20 000
40 000
*
tetfelület
nagysága (m
2
)
*elrejelzett