background image
40
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
Építkezni nem egyszer dolog. Sok
kitartást, szakértelmet és lelkesedést
igényel. Ahogy épített örökségünk
megrzése is azért, hogy ,,unokáink
is láthassák", éppoly fáradságos fel-
adat, mint maga az építés. Meg kell
riznünk a múltat a jöv nemzedékek
számára.
A TONDACH Magyarország Zrt. e fel-
adat ellátásában kívánt segítséget
nyújtani, amikor felkereste a Magyar-
országi Református Egyház vezetit.
A megbeszélések eredményeként az
egyház és a TONDACH Magyarország
Zrt. 2009-ben együttmködési megál-
lapodást írt alá.
Miben áll A TOnDACH álTAl felAjánlOTT SegíTSÉg?
A segítségnyújtást a TONDACH Magyarország Zrt. komplexen kezeli, azaz az infor-
máció eljuttatásától kezdve a finanszírozási háttér megteremtésén át a kerámia
tetcserép idben történ kiszállításáig minden folyamatot végigkísér.
Els lépésként a TONDACH felvállalta az ország összes lelkészének tájékozta-
tását arról, miben is lehet az egyház segítségére. Az értesít levelek információt
adnak az együttmködési megállapodás évenkénti meghosszabbításáról, egye-
di egyházi akciókról, termékekrl, újdonságokról és újabban pályázati lehetsé-
gekrl. A beruházási források elnyerésében a TONDACH Magyarország Zrt. több
megbízható pályázatíró céggel együtt ajánlja fel támogatását. A cég okleveles
építészmérnök projekt szaktanácsadó bevonásával szívesen segít az épületek ál-
lapotának helyszíni felmérésében. Sokszor gondot okoz a memléki épületek teti-
nek átfedése a memléki elírásoknak megfelelen. A kiválasztási folyamatban
a TONDACH munkatársai akár személyesen is tudnak segíteni a következ módo-
kon: prospektusok, mszaki adatok elektronikus vagy nyomtatott formában való
eljuttatásával; egyházi referenciatár bemutatásával; mintacserepek rendelkezés-
re bocsátásával. Cél a mszaki követelményeknek, de a pénztárcának is megfe-
lel kerámia tetcserép kiválasztása. A tetcserép-szükséglet kiszámítása ingyenes,
a részletes árajánlat készítése (a megállapodásban szerepl kedvezményrendszer
figyelembevételével), a képzett tetfed szakemberek ajánlása és a szállítási ha-
táridk testre szabása mind a TONDACH szolgáltatási köréhez tartoznak.
Együtt református épített örökségünkért
,,Kezeink munkáját tedd maradandóvá!" (90. zsoltár)