background image
39
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
Az egyházi központ Nagyvárad szívében
található. Kiváló lehetséget kínál közös-
ségi alkalmak, illetve képzmvészeti
kiállítások rendezésére is. Az ebédlben
kilencven-száz személy étkezhet. A köz-
pont vendégszobáiban tizennyolc vendég
szállhat meg. Elérhetsége: RO-410042,
Nagyvárad/Oradea, Libertatii utca 40.,
telefon: +40 259-416357, honlap: www.
nagyvaradolaszi.ro.
Hapák József fotómvésszel bejár-
tuk egyházkerületünk építészeti értéket
képvisel templomait, pedig a tle
megszokott mvészi érzékkel örökítet-
te meg azokat. Az elkészült nagymé-
ret táblaképekkel díszítettük az épület
bels tereit. Az értékesebb és jellegze-
tesebb mennyezeti kazettákról készült
másolatokból képeztük ki a múzeum
álmennyezetét. A múzeum tárlóit és a
kiállítás elrendezését a budapesti Nem-
zeti Múzeum akkori kiállításszervezje,
Bánkuti Albin iparmvész és csapata
készítette.
A gyjtemény igen értékes darabjai
közül csak néhányat emelek ki. Minde-
nekeltt Lorántffy Zsuzsanna fejede-
lemasszony külön tárlóban elhelyezett
úrasztali terítjét, amelyet eklézsiánk-
nak adományozott. Az úri hímzéses,
csipkeberakásos terítje közepébe hí-
mezte az úrvacsora szereztetési igéjé-
bl vett idézetet (Lk 22), valamint a ké-
szítése évszámát: 1635. A múzeumnak
és az egyházközségnek megbecsült
öröksége a Váradi Biblia (1661) különle-
ges példánya. Az elveszett bels cím-
oldalát egy 18. századi tulajdonosa az
eredeti mintához hasonló, kézzel készí-
tett rajzzal pótolta.
A tizenöt darabból álló úri hímzéses
úrasztaliterít-gyjteményünk szépsége
csodálatba ejtette a debreceni Kölcsey
Ferenc Mveldési Ház hímzkörének
tagjait, akik 1996-ra, a Református Vi-
lágtalálkozó kezdetére elkészítették má-
solataikat, amelyeket Nagyváradon is
kiállítottak. Az erdélyi szász mhelyek-
bl kikerült úrvacsorai kelyhek és ón-
kannák beszélnek a gazdag mecéná-
sokról, akik egyházhségüket is örökül
hagyták az utókorra.
ér t ékrzk
A régi nyomtatványok a 16­19. szá-
zadok teológiai és természettudomá-
nyos kiadványai, amelyek három tárlót
foglalnak el. Itt kaptak helyet az egyház
által az elz századokban használt
pecsétnyomók is.
Az elmúlt években több kiállított tárgy
visszakerült az adományozó egyház-
községekhez, de így is sikerült meg-
rizni a múzeum látványosságát és
egyházmvészeti értékét.
Veres-KoVács attila
lelkipásztor
(Nagyvárad-Olaszi)