background image
38
a Partiumi református
Múzeum
a Királyhágómelléki református
egyházkerület és a nagyvárad-ola-
szi egyházközség közösen hozták
létre az országos szinten is egye-
dülálló Partiumi református múzeu-
mot, aminek gondolata a nagyvárad-
olaszi lelkésztl származik, s amely
a lorántffy Zsuzsanna egyházi Köz-
pont épületében kapott helyet.
1996. augusztus 6-ára, a Magyar Re-
formátusok III. Világtalálkozója alkalmá-
ból az egyházközség területén épült fel
Pafka Ern mépítész tervei alapján a
Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ.
A tervez úgy alakította ki a dísztermet,
hogy látható gerendázata, valamint ej-
tett álmennyezete egy partiumi kazet-
tás, falusi templombels benyomását
keltse. Helyet kapott a múzeum, illetve
egy közösségi célt is szolgáló, mintegy
százhúsz személy befogadására alkal-
mas eladóterem is.
A nagyváradi Körösvidéki Múzeum
akkori jeles munkatársa, Sianu Ale-
xandru muzeológus szakértelmével és
hathatós segítségével gyjtöttük a leg-
értékesebb úrvacsorai kelyheket, ke-
nyérosztó tányérokat, kereszteledé-
nyeket, úrasztali terítket, ónkannákat,
cserépkorsókat, pecsétnyomókat és a
több évszázados nyomtatványokat.
ér t ékrzk
kálvincsillag
»
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA