background image
,,református képeslapok nagy-magyar-
országról anno" címmel 2009-ben jelent
meg könyv a szerz 1945 eltti képes-
lapgyjteményének több száz darabját
bemutatva. ,,Képek a múltból" rovatá-
ban a reformátusok lapja több éve kö-
zöl minden héten egy-egy, egyházunk
múltját felidéz különlegességet. illuszt-
rációként ebbl a gyjteménybl válo-
gattunk képeket.
37
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
Az els kéziratot gyülekezetünk er-
délyi körútja során megmutattam Tonk
Istvánnak, az Erdélyi Református Egy-
házkerület azóta elhunyt fgondnoká-
nak, aki elvállalta a könyv megjelente-
tésével kapcsolatos teendket. Végül a
Generális Konvent megbízásából a Ma-
gyarországi Református Egyház adta ki
a könyvet a ,,Református képeslapok
Nagy-Magyarországról anno" címen.
Külön megtisztel, hogy elször kézbe
venni 2009. május 22-én, a Magyar Re-
formátus Egyház Alkotmányozó Zsina-
tán, Debrecenben lehetett, Kálvin János
születésének ötszázadik évfordulóján.
Nehéz vallani arról a hitbéli és lelki
magasságról, amit ez a munka teremt
meg mind a mai napig az életemben.
A gyjtemény azóta is bvül (készül a
könyv folytatása is), terveim szerint be-
látható idn belül mindenki számára
hozzáférhet, kutatható lesz a buda-
pesti Ráday Könyvtárban.
cseng-tscHÖrner andrás
presbiter
(Pócsmegyer)
ér t ékrzk