background image
36
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
A nagyközönség elé elsként 2002 ta-
vaszán, pócsmegyeri memlék templo-
munk felújítási munkái során kerülhetett
a lapok egy része. Az istentiszteleteket
a gyülekezeti teremben tartottuk majd
egy évig, s Kovách Tamás lelkipászto-
runk felkért, hogy az akkorra már igen-
csak meggyarapodott gyjtemény egy
részét ­ mintegy százkilencven lap fért
el itt ­ állítsam ki. Nagy boldogságot je-
lentett, hogy a templomi szószéket és
mózesszéket az én képeslapom alap-
ján sikerült restaurálni! Majd 2003-ban
Pócsmegyeren eladást tartott Kósa
László, a mveldéstörténet profesz-
szora, ekkor bemutathattam neki a
gyjteményt, mire kijelentette: ezt
közkinccsé kellene tenni. Így fogalma-
zódott meg a gyjtemény könyvben
való megjelentetésének gondolata.
A tervet kemény munka követte. Két
éven át gyjtöttem az adatokat a be-
mutatandó lapokhoz nemcsak telefo-
nok, levelezések, hanem személyes lá-
togatások révén is: Erdélyben egyszer,
Felvidéken és itthon két-két alkalommal
mentem adatgyjt körútra. Mindenütt
szeretettel, segítkészséggel találkoz-
tam, ami megersített a hitemben,
hogy van értelme a munkának.
1979 telén egy ids ember keresett meg, hogy van egy marékra való nagyon
régi képeslapja. mivel tudta rólam, hogy bélyegekkel és papírrégiségekkel
foglalkozom, felajánlotta ezeket megvételre. a mintegy húsz képeslapból
álló gyjtemény minden darabja egy-egy református templomot ábrázolt.
ahogy kezdtem elmélyülni a képeslapok tanulmányozásban, egyszer csak
azt éreztem: ,,lámpást adott kezembe az Úr!" ­ és elkezdte meghatározni az
életemet a református létesítményeket ábrázoló képeslapok gyjtése. mind-
ezt egyházam és ,,nagyobbik hazám" szeretete motiválta: úgy éreztem, ezzel
a tevékenységgel emléket állíthatok trianonnak. mivel édesanyám erdélyi,
édesapám felvidéki származású, trianon hatását egy életen át személyes
sorsomon érezhetem.
református képeslapok
nagy-Magyarországról anno
ér t ékrzk