background image
34
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
Több mint ötven évvel ezeltt érkezett
erre a parókiára lelkészgyermekként
Gyurkovics Hunor akadémiai fest,
grafikus, nyugalmazott fiskolai tanár.
Itt ntt fel és kapott valamit abból, ami
még ma is érzdik ebben a faluban.
Szabadkai tanársága idején visszajárt
Harasztiba, és az itteni néphagyo-
mány gyakorlatát és tárgyait kutatta.
A nyolcvanas évek második felében,
mivel a haraszti parókián akkor már
nem volt helyben lakó lelkész, gyönyö-
ren berendezte az itteni régi tárgyak-
ból a néprajzi múzeumot.
A horvát honvéd háború során a
templom és a parókia vitathatatlan ká-
rokat szenvedett, de a harasztiak meg-
védték szülföldjüket, otthonukat, s a
falu a harasztiaké maradt. A néprajzi
múzeumot minden igyekezet ellené-
re veszteség érte, pedig a harasztiak
még alá is aknázták a parókiát, és ezt
felirattal is jelezték, hogy illetéktele-
nek ne tulajdoníthassanak el semmit.
A háború zaja ugyan elült, de a sebek
megmaradtak. Pozsár János gondnok
Andel Károly lelkipásztorral együtt el-
kezdte a parókia és a templom, benne
a múzeum felújítását. A gondnok az
imaterem és a múzeum mellett apró
lépésenként sikeresen kialakított egy
kis lakást.
Közben fiatal lelkész házaspárként
odaérkezve Isten bséges gyermekál-
dásban részesítette családunkat. Las-
san belaktuk a parókiát. Ekkor sajnos
a néprajzi gyjtemény kiszorult onnan.
Adósságtudat és lelkiismeret-furda-
lás fogalmazódott meg bennem, amit
a presbitériummal megosztva nem
hanyagoltunk el, de fontosabb volt a
templom felújítása. A gyjtemény gon-
dosan elrakva kiszorult a hombárba,
amit még 1821-ben épített a gyülekezet
az egyházfenntartói járulék raktározá-
sára. Hét évvel ezeltt szerveztünk egy
néhány napos alkalmi kiállítást a gyj-
teménybl a falu központjában találha-
tó Zrínyi Miklós Kultúrotthonban, ahol
nemcsak a látogatók, de magunk is
meglepdtünk ezt a hatalmas kincset
látva. Itt fogalmazódott meg bennünk,
hogy minél elbb méltó helyet kell kiala-
kítani, biztonságba helyezni mindazt,
ami mi vagyunk, mert ezek a tárgyak a
múltból jövt üzennek.
A templomfelújítás befejeztével, im-
már közös ervel, a helyi magyar ki-
sebbségi érdekvédelemmel összefogva
elérkezett az id. A Magyar Egyesüle-
tek Szövetsége Sója Dénes parlamenti
Harasztiban újjászületett a néprajzi múzeum
a haraszti református templom tö-
vében található kicsiny, fehérre me-
szelt, piros tets épületrl írok itt,
annak létrejöttérl, fontosságáról
nekünk, haraszti református magya-
roknak.
ér t ékrzk