background image
33
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
ér t ékrzk
református székely
magyarok az al-dunánál
gyüleKeZeti élet
A gyülekezetnek majd húsz évig nem
volt temploma. A minden vasárnap és
ünnepnapi istentiszteleten látogatott,
és a most külsejében teljesen fölújított
szent hajlékot 1902. szeptember utol-
só vasárnapján szentelték föl a mellette
álló evangélikus templommal együtt.
Így 2012-ben ünnepeljük a templom
fennállásának száztíz éves évforduló-
ját. Ha Isten is úgy akarja, 2013-ban
a gyülekezet százharminc éves fenn-
állását ünnepelheti. Érdekesség, hogy
ennyi év alatt a közösségben csak a
negyedik lelkipásztor szolgál. A telepít
lelkész haláláig, 1905-ig volt pászto-
ra nyájának. Utána fia, ifjabb Thomka
Károly szolgált szinte negyen évig,
amikor 1944-ben elvitték a partizánok,
és vértanúhalált halt. Máig sem tudjuk
nyughelyét. 1947-tl Kocsis Antal, majd
1988-tól a jelenleg is szolgáló Halász
Béla volt h vezetje a gyülekezetnek.
Érdekes módon egészen az 1990-es
évekig itt mindig több volt a kereszte-
lés, mint a temetés. Igaz, akkor még
sokan hazahozták gyermekeiket ke-
resztelni és konfirmálni azok közül, akik
külföldre, szerte a nagyvilágba mentek
dolgozni. A múlt század '90-es éveinek
délszláv háborúi és az 1999-es bom-
bázás azonban nagyon mély nyomot
hagytak e magyar közösségen, hiszen
akkor fokozatosan hagyták el szülfalu-
jukat és hazájukat fleg a fiatalok. Ezért
ma sokkal kevesebb a keresztelendk
és a konfirmandusok száma, habár az
utóbbi idben némi növekedés figyel-
het meg a házasságkötéseket és ke-
resztelket tekintve.
A reménység, a hit és a szeretet
azonban továbbra is él e gyülekezet-
ben. Istennek adunk hálát, hogy még
mindig vannak h, odaadó, kitartó és
áldozatkészen imádkozó, szolgáló és
tenni akaró hívek, akiknek fontos az
Anyaszentegyház e sejtjének fennma-
radása, és az Atya, Fiú és Szentlélek
Isten munkálkodása. Így imádkozó hit-
tel és reménységgel tekintünk a most
megújult templomunk után az újonnan
épül mintegy háromszáz négyzetmé-
teres gyülekezeti ház befejezésére, ahol
tervben van egy református óvoda m-
ködtetése is. Az egyházközségnek már
több mint tizenöt éve van úgynevezett
hétvégi óvodája, ahol hetente két alka-
lommal gylnek össze délután a legki-
sebbek, mintegy huszonöten különbö-
z foglalkozásokra, tanulásra, játszásra
önkéntes szakképzett óvónk felügye-
lete mellett. A gyermekek minden év-
ben msorral készülnek karácsonyra és
anyák napjára. Az óvodai foglalkozáso-
kat már jó ideje a helybeli Tamási áron
Székely Magyar Mveldési Egyesület
helyiségeiben tartják, mivel a gyüleke-
zeti ház befejezéséig még nagyon sok
minden hiányzik. Ez a mveldési egye-
sület egyébként mindig együttmködik
az egyházzal, amikor valamilyen na-
gyobb rendezvényrl van szó.
A gyülekezet tagjai és presbiterei
rendszeresen részt vesznek az egyház-
megyei és országos konferenciákon,
valamint az énekkar a minden évben
megrendezett bánáti református kóru-
sok találkozóján. A diakóniai munkából
ki kell emelni néhány testvér különös ál-
dozatkészségét, mert imádkozó szívvel
és szeretettel, áldásosan látogatják a
betegeket és a nehéz sorsúakat.
HalásZ ZsuZsanna
tanár
(Hertelendyfalva)