background image
32
kálvincsillag
»
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
értékrzk
,,kezeink munkáját
tedd maradandóvá."
(zsolt 90,17b)
ér t ékrzk
református székely
magyarok az al-dunánál
az al-duna mentén (a duna vonulatán belgrádtól keletre) három faluban élnek
bukovinai székelyek: Hertelendyfalván, székelykevén és sándoregyházán.
Hertelendyfalván van a Kárpát-medence legdélebbi református gyüleke-
zete és temploma. a másik két falut római katolikusok lakják. 1883-ban az
akkori magyar kormány telepítette ide a madéfalvi veszedelem (1764) után
bukovinában menedékhazát lelt székelyek egy részét, akik ott a szucsava
mentén az öt falu néven is ismert ­ andrásfalva, Hadikfalva, Józseffalva,
istensegíts, fogadjisten ­ faluegyüttesben éltek. a hertelendyfalvi reformá-
tusok andrásfalváról származnak. ez a terület akkor magyarország határain
túl volt, osztrák fennhatóság alá tartozott.
Magyarországra. Így 1883 tavaszától
néhány hónap leforgása alatt mintegy
négyezer bukovinai székely hagyta el a
Szucsava völgyét, és Hertelendyfalván,
Székelykevén és Sándoregyházán te-
lepült le. A telepítéskor sokkal többen
jöttek, mint amennyire számítottak, így
a mélyszegénység még évtizedeken át
h kísérje volt az itt lakóknak.
A telepítést Thomka Károly református
lelkész szervezte és vezette. Viszon-
tagságos élete során 1878-ban vállalt
lelkészi állást Andrásfalván. Öt évig volt
ott, de már kezdetben látta, hogy nyája
milyen sanyarú, embertelen körülmé-
nyek között él, és ezért minden erejével
küzdött, hogy megvalósuljon a bukovi-
nai székely magyarok visszatelepítése