background image
31
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
ahova a Mindenható állította
László Béla nyitrai gondnok portréja
Hi t Sor So Sa ink
László Béla 1940-ben Hanván szüle-
tett, öten voltak fivérek. A családi kap-
csolatok mindig is ert adtak ahhoz,
amit a Mindenható a vállára tett ­ utal
a gyökerekre. Mindmáig szeret ,,haza-
járni", s egész életében magán hordoz-
za a sajátos kultúrát képvisel gömöri
életstílust.
A szlovákiai magyarság dolgai iránt
érdekldknek a 80-as években Nyitra
kapcsán szinte az neve ugrott be el-
sként. ,,A Mindenható lényegében oda
állítja az embert, ahova kell" ­ vallja. És
1968 után, amikor visszaszorították a
pedagógusképzést, s a magyar iskolá-
kat is be akarták zárni, nagy szükség
volt az rállókra. A Csehszlovákiai Ma-
gyar Kisebbség Jogvéd Bizottsága
fellépése után a tanárok és a diákok
is bekapcsolódtak a kemény politi-
kai küzdelembe, így sikerült a magyar
pedagógusképzést átmenteni a 90-es
évekre ­ mondja László Béla, akinek
olyan káderminsítése volt, hogy ve-
zeti tisztsége nem lehetett, nem is
vágyott rá. ám a társadalmi fordulat
után a diákok szavazataival a magyar
pedagógusképzés dékánhelyettesévé
lett (2003-ban pedig az újonnan alakult
egyetemi kar els dékánja).
A tanítás öröm, gyakorlatilag minden
diák élményt jelent neki; a gyengébb,
de igyekv diák lényegében buzdítja,
hogy érthetbben magyarázza el a dol-
gokat. Véleménye szerint ma máskép-
pen kell tanítani még a matematikát is:
ki kell választani az érdekes részeket,
s összhangba hozni azzal, amire a le-
end tanároknak szükségük van. Ez a
kettsség a tanári hivatás legfbb kihí-
vása ­ érinti a szakmai szempontokat.
Pedagógus létére a rendszerváltás
eltt is járt templomba, volt emiatt né-
hány kellemetlensége a 80-as években.
Ekkor ismerte meg belülrl a nyolcvan-
ezres katolikus püspöki székhelyen él
reformátusokat, majd lett a 90-es évek
elején presbitere a maroknyi gyüleke-
zetnek (nyolcvan körüli az adófizetk
száma, a Nyitrán él reformátusokét a
háromszorosára becsülik). Az egyház-
község magyar, ám két-három szlovák
család is kötdik hozzá, akiket befo-
gadtak; szlovák­magyar feszültség a
gyülekezetben nincs. Úgy véli: az egy-
ház jövje a jelenlegi formában bizto-
sítottnak tnik, ám a jöv a fiatalokon
múlik.
Lényeges feladatnak tartja a parókia
udvarában 2003-ban megnyílt szak-
kollégiumban folyó nevelést, hiszen
ott mintegy nyolcvan magyar egyete-
mista kerülhet közel az egyházhoz és
a keresztyén hithez. A gyülekezetnek a
centenáriumra sikerült restaurálnia az
1811-ben épült templomát, jelenleg a
parókia felújítása folyik.
Saját hitélete vonatkozásában el-
mondja, hogy a keresztyén hithez va-
ló kötdés gimnazista, egyetemista
korában alakult ki benne olyan szi-
lárdan, hogy nem távolodott el tle.
Éjjeliasztalkáján ott a Biblia, minden es-
te olvassa (most éppen Ravasz Lász-
ló imádságaival kiegészítve). Boldog,
amikor Istenhez fordulhat imádságban,
és örül, hogy keresztyén hitben élhette
eddigi életét. Nagy jelentség számá-
ra a hit, a remény és a szeretet hármas-
sága: az t megválasztó diákoknak,
illetve a kar alapítólevelének átvételekor
is errl beszélt. A hajlott kor küszöbén
pedig gyakran eljön a páli ige a futás
elvégezésérl és a hit megtartásáról
(2Tim 4,7).
Feleségével, aki mindig mellette állt
a küzdelmeiben, negyvennyolc éve él
együtt. Egy lányuk van, aki Pozsony-
szentgyörgyön él, unokájuk még nincs.
,,Úgy tekintem eddig sorsomat, hogy
engem az Isten ide állított, ez a sorsom;
szabta meg az életemet, s az jóvol-
tából értem el mindent, amit elértem" ­
összegez a nyitrai gondnok.
a. Kis béla
szerkeszt
(Kálvinista Szemle ­ Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház)
a nyitrai református egyházközség gondnoki tisztét 2008-tól tölti be lászló
béla matematikaprofesszor, a Konstantin egyetem Közép-európai tanulmá-
nyok Karának oktatója, korábban dékánja. a vele való beszélgetés folyamán
olyan benyomást szerez az ember, hogy sok-sok kitn emberrel hozta össze
a sors: Zagyi gyula hanvai tanító a tudás, a tornaljai gimnáziumban czíczer
János pedig a matematika szeretetébe vezette be; szakál istván hanvai es-
peresnek fantasztikus prédikációi voltak, berecz istván nyitrai lelkipásztor
közelségében már komolyabban megélte a hitét, Jozef Pastier dékán szív-
vel-lélekkel támogatta a magyar nyelv pedagógusképzést, és még sorol-
hatnánk...