background image
A közelmúltban a barkaszói iskolába
látogattam el Kárpátalján. A szomszéd
faluban születtem. Kortársaim közül
néhányan az általános iskola elvégzése
után ­ a hetvenes-nyolcvanas években
­ itt végezték el a középiskolát. Keresz-
tyénként és kiugrott pedagógusként
hadd ne minsítsem az akkor ott folyó
munkát, meg az új iskolaépület roha-
mos lelakását sem. Éppen ezért lepett
meg a mostani változás.
Parkosított udvar, szépen festett
tantermek és virágokkal, gyermekek
munkáival díszített folyosók fogadnak.
Mindenütt bibliai idézetek. A bejárat-
nál rögtön egy ige állít meg: ,,Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen."
(Jn 3,16) Mint megtudom, ez az iskola
vezérigéje. És a legmeglepbb: a diá-
kok Áldás, békesség!-gel köszöntenek.
Figyelem, nem református líceumban,
hanem állami oktatási intézményben
járunk! Mitl változott meg ez az isko-
la? Miért szebb most, mint új korában?
Mitl lesz itt még az ide látogató is fel-
szabadultabb és boldogabb? A válasz
egyértelm: megváltozott a lelkülete,
mert ide beengedték Istent.
­ Amikor sok-sok rábeszélés, imád-
ság után 2005-ben ­ akkor már pres-
biter voltam, de még csak kerestem az
Urat ­ elvállaltam az iskola vezetését,
sokan bolondnak tartottak, merthogy
az intézmény akkorára leépült mind
fizikailag, mind szellemileg. Az, hogy
mára így néz ki, hogy megváltozott a
pedagógusok, a gyerekek és a szülk
hozzáállása is, nem az én érdemem.
Hisz én egyedül semmi vagyok ­ vallja
Majoros Béla, aki elmondja azt is, hogy
hosszú út vezetett számára idáig.
­ A hetvenes években kémiát taní-
tottam ebben az iskolában. Késbb
emellett KRESZ-oktató is voltam. Egy-
re inkább ragaszkodtam a világhoz,
így otthagytam a pedagógusi állást,
és vállalkozásba kezdtem, hogy bizto-
sítsam a családom megélhetését. Volt
egy büfénk, ahol alkoholt is árultunk,
így italozásba sodortam az embereket,
s velük együtt én is mulatoztam. Anya-
gilag megersödtünk, de mindinkább
éreztem, hogy hiányzik az életembl
a békesség. 2006-ban egy presbiter-
hét alkalmával Isten Igéje összetörte
és megdübörögtette szívemet, amikor
arra figyelmeztetett, tegyem ki a szí-
vem, és nézzem meg... Akkor sírva
borultam térdre, mert megéreztem az
Úr szeretetét. Azóta is szüntelen há-
lálkodom, hogy megtalált és új élettel
ajándékozott meg. Éreztem, hogy ezt
a szeretetet, a kegyelmet, az örömhírt
tovább kell adnom, ide, az iskolába, a
gyerekek, a tanárok közé be kell hozni
Jézust, hogy sokak életét megváltoz-
tathassa. Ehhez tle kértem a bölcses-
séget. Az szavát kezdtük el hirdetni:
az iskola bejáratánál a Jn 3,16 fogadja
a belépt, és igeidézeteket olvashatunk
a folyosókon is ­ mondja az igazgató.
­ Hogy sikerült ezt elérni egy állami
iskolában, hisz alig több mint két évti-
zeddel korábban még azt a pedagó-
gust is megrovásban részesítették, aki
elment szülei egyházi temetésére?
­ Az Úr csodásan mködik, s az
imádságnak hatalmas az ereje. Épp
abban az idben egy hív ukrán asz-
szony volt a járási tanügy vezetje,
aki támogatta elképzeléseinket, bele-
egyezésével elindulhatott a korábbi
etikai nevelés helyett a keresztyén hit-
oktatás. Nagyon sikeresen folyt ez az
oktatás, minden gyerek ­ vallási hova-
tartozástól függetlenül ­ örömmel vett
részt benne. Aztán három éve államilag
kidolgozott tanterv szerint és követel-
ményeknek megfelelen kell dolgoz-
nunk, a szülket meg kell kérdezni,
akarja-e gyermekét hitoktatásban ré-
szesíteni. Így lehet aztán elveszíteni a
nem hív szülk gyermekeit is... ­ só-
hajt szomo rúan Majoros Béla. ­ De nem
adjuk fel ­ teszi hozzá. ­ Isten mindig
újabb és újabb lehetséget kínál. 2010-
ben például a járási iskolaigazgatók
szemináriumán ­ ahol hetvenhárman
voltak jelen ­ a hit erejét, a mindenható
Isten mindenütt jelenlév szerepét pre-
zentáltuk a bemutató órákon. Sikere-
sen, hisz azóta több iskolában ­ ukrá-
nokban is, hisz járásunkban mindössze
hét magyar, illetve vegyes lakosú tele-
pülés van ­ is követik példánkat. Igen
nagy örömmel tölt el, hogy a barkaszói
Hi t Sor So Sa ink
iskolában megváltozott a légkör. A pe-
dagógusok kérik: imádkozzunk együtt.
A gyerekek egy-egy csínytevése után
az igazgatói szobában a fejmosást kö-
veten közösen imádkozunk, és valódi
bnbánatot tartanak a diákok. Volt már,
hogy egy doboz csoki várt az asztalo-
mon, amelyre az volt írva: ,,A szeretet
soha el nem fogy..."
Az Úr szeretete valóban soha el nem
fogy. Akinek szívében ott van Jézus, az
ezt már sokszor megtapasztalta. A ta-
nárnak pedig olyannak kell lennie, aki-
bl ­ a szóösszetétel is erre utal ­ árad
a tan. Isten tanítása. A szeretet, az imá-
val ersített cselekv szeretet.
Ha Isten szeretete árad a tanítóból, a
tanárból, ezt a tanítványokra is átörökít-
heti. Ha ez sikerül, szebb lehet már e
földi életünk is...
KoVácsné marton erZsébet
fszerkeszt
(Küldetés ­ Kárpátaljai
Református Egyház)
29
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag