background image
27
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
1996-os nyugdíjazása óta Martonvásá-
ron él, és még ma is vállal gyülekezeti
szolgálatot. Dömsödön fiát szokta he-
lyettesíteni, amikor nyári szabadságra
megy családjával. Istentiszteleten és
bibliaórán szolgál, megkereszteli déd-
unokáit, de temetést már nem vállal.
A nyolcvanas évek végétl a berekfür-
di, általa elindított bibliaiskolán is min-
den esztendben részt vesz.
Mivel manapság már kevesebb a
szolgálat, több ideje jut a kutatásra.
Felismerte, hogy a Biblia hangsúlyoz-
za a gyermekkeresztség fontosságát,
tehát ­ mint mondja ­ ,,a szülk fele-
lsek a gyermekért, és a gyermeknek
kell majd egyszer dönteni Isten mellett".
A másik közelmúltbeli felismerése, hogy
a Zsidókhoz írt levél szerzje Lukács
evangélista. Ezt az egybecseng kife-
jezésekkel igazolta.
Bár Szabó Andor önéletrajzi írásá-
ban hangsúlyozza, hogy ,,Isten orszá-
gának dolga mindenkor elsdleges",
a bibliakutatás mellett évtizedek óta
gyjt bélyegeket. Egy egész szekrény
ad helyet a különféle sorozatoknak,
évkönyveknek, régi és új bélyegeknek.
Ma is tartja a kapcsolatot svájci, fran-
cia és holland partnereivel, akik folya-
matosan küldik az újabb darabokat.
Korábban megszerezte Bottyán János
egyháztörténeti gyjteményét, de azt
már letétbe helyezte Debrecenben.
A budapesti Biblia Múzeumnak pedig
a Kálvin-évfordulóhoz kapcsolódó da-
rabokat adta át. De a kertben is sokat
tartózkodik az ids lelkipásztor. Külön
gonddal nevelgeti a bíbor kasvirágokat,
és egy magyar feltalálótól vásárolt ru-
gós ásóval szokta meglazítani a földet.
A ház mögötti területen a szltkéket
is gondozza, de a fnyírásban már se-
gítenek a szomszédok. Velük egyéb-
ként havonta összegylnek. ,,Nagyon
jó a környezetünk, egy lélek köt minket
össze a fiatalokkal" ­ hangsúlyozza.
Hogy milyen tervei vannak Szabó
Andornak? ,,Nem tudom, majd jön a
következ feladat ­ feleli, majd hozzáte-
szi: ­ A pár évvel ezeltt német és angol
nyelven megjelent tanulmányaimat és
az újabb kutatási eredményeimet ösz-
szegyjteném egy kötetbe. Majd meg-
látjuk, hogy mi lesz ebbl." A közelmúlt-
ban CD-n is megjelent a Lábam eltt
mécses a te igéd els két kötete, most
tervezi a harmadik és a negyedik rész
kibvített változatának elektronikus ki-
adását. Egy év alatt megírta, most két
hónap alatt kétszer átolvasta kötetét.
Mint mondja, ,,a Biblia ismerete, az
igehirdetés és a tudományos kutatás
is egy kis felelsség az emberiségért,
benne a magyar hazáért".
t. németH lásZló
fszerkeszt
(Reformátusok Lapja ­ Budapest)
Hi t Sor So Sa ink