background image
26
kálvincsillag
»
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
,,Az Ige üzenetének felismerésével szeretnék az utókornak segíteni"
­ hang-
súlyozza szabó andor, a nyolcvannyolc évesen is aktív lelkipásztor. most ép-
pen másodszorra olvasta el a szerkesztés alatt álló kötetét, közben eddigi
munkáinak kiadása is foglalkoztatja. igét hirdet, tudományos kutatásokat vé-
gez, kertet mvel, bélyeget gyjt és baráti kapcsolatot ápol a szomszédaival.
,,Mindig elkötelezett voltam azért a népért, ahová Isten helyezett" ­ vallja Szabó
Andor, aki negyvenhat évig szolgált lelkipásztorként a bihari Hencida református
gyülekezetében. Ezeket az éveket végigprédikálta, s közben Hóseás könyvének fel-
dolgozásából megírta doktori disszertációját. 1956-os szerepvállalása után is ma-
radhatott Hencidán, és 1957-ig volt a Bihari Egyházmegye legfiatalabb lelkésze.
felelsség az emberiségért
Szabó andor lelkipásztor
Hi t Sor So Sa ink
Szabó Andor 1924-ben született Hodá-
szon, majd a kecskeméti református gim-
náziumban érettségizett 1943-ban. A bu-
dapesti református teológia elvégzése
után 1950-tl 1996-ig a bihari Hencidán
szolgált lelkipásztorként. 1970-ben a deb-
receni teológián doktorált ószövetségi tu-
dományokból. Részt vett az iszákosment
misszió munkájában is. Ó- és újszövetségi
igemagyarázatai Lábam eltt mécses a te
igéd címmel jelentek meg négy kötetben
a Kálvin Kiadó gondozásában. 2000-ben
átvehette a Károli Gáspár-díjat. Felesége
Fekete Edit nyugalmazott tanítón, akivel
idén hatvankét éves házasok. Öt gyerme-
ke, tizenhárom unokája és tizenegy déd-
unokája van. Szabó Andor Feltámadásaim
cím könyvében írta meg élettörténetét.
A kötet végigvezet minket az eldöktl
kezdve a gyermekkoron, a kecskeméti ár-
vaházi és gimnáziumi élményeken keresz-
tül a világháború és a hadifogság megpró-
báltatásain át a martonvásári nyugdíjas
évekig. Közben olvashatunk a teológiai és
segédlelkészi évekrl, a hencidai lelkészi
szolgálatról.