background image
24
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
a magyar református élet
napszámosa
­ fiók imre gondnok
HitSorSoSaink
,,jézus krisztus tegnap, ma
és mindörökké ugyanaz."
(zsid 13,8)
Hi t Sor So Sa ink
A feltámadott Jézustól kapta ajándék-
ba hitét, de életben maradását is. 1949.
november 2-án, halottak napján szüle-
tett, meg is varrták neki a temetésre a
kis fehér gyolcsinget, mivel kevés esélyt
láttak életben maradására, ám Isten
csodát tett, megfordította beteges álla-
potát, kimentette a halálból. Úgy érezte
mindig, hogy Isten kiválasztotta, hogy
t szolgálja ebben a földi létben.
Alacsony termet, imádságos lelkü-
let apja, Fiók Károly haláláig minden
vasárnap a legénykarzaton, mindig
ugyanazon a helyen hallgatta az ige-
hirdetést. Ma is él édesanyja, Krizsán
Etelka szintén istenfél asszony. Az
apai nagyapa, Fiók Károly álmosdi re-
formátus magyar ember, az apai nagy-
mama pedig éradonyi, Nagy Juliánna.
Az anyai nagyapa vitéz Krizsán Károly,
aki a magyar menetzászlót hazahozta a
volhíniai csatából, az anyai nagymama
az érsemjéni Kardos Lídia, akinek ke-
gyessége mély nyomot hagyott a kicsi
fiúunoka lelkében.
A kommunista idkben vasutasként
dolgozott, akkor sem félt templomba
járni, az istentiszteleteken ert gyjtött a
mindennapi nehézségek legyzéséhez.
Sokszor köszönte meg Istennek felesé-
ge hséges segítségnyújtását, három
szép és egészséges leánygyermeke
testi-lelki növekedését, a szkös-nélkü-
löz világban a barna kenyeret, a kimért
tejet, a porciózott cukrot, lisztet, olajat.
A Ceausecu-idben is magyaros
pödört bajszot viselt, noha ezt sok ha-
tármentére bekerült román munkatárs,
fnök, de kommunistává vált magyar
is kifogásolta. A munkásévekben ér-
leldött életigéjévé a Zsolt 65,5: ,,Bol-
dog, akit kiválasztasz, és közeledbe
engedsz, hogy udvaraidban lakozzék.
Hadd teljünk be házad javaival, temp-
lomod szentségével!" Isten szeretetét,
gondviselését naponta megtapasztalta
az apró csodákban.
A '80-as években a gyülekezet el-
nöksége az egyházfi szolgálatával bíz-
ta meg, majd 1992-ben gondnoknak
választották. Célja nemcsak az volt,
hogy a parókia, a gyülekezeti termek, a
templom, a visszaharcolt iskolatermek,
a régi és az új ravatalozó szépítésének-
építésének gondját felvállalja, a kétkezi
munkát megszervezze, hanem az is,
hogy a gyülekezetben folyó hitélet a
Krisztushoz és egymáshoz tartozást,
a nemzettudat ersítését szolgálják.
A hosszú távú szellemi befektetések
támogatója, az új generáció ébresztge-
téséért küzd ma is. Szerinte a presbiter
a magyar református élet napszámosa,
aki nem a szájával dolgozik, hanem szí-
vével, lelkével, tetteivel, aki nem dicsek-
szik magával, aki feddhetetlen erkölcsi
és keresztyén életvitelével példát ad,
hségben szolgálja Urát, gyülekezetét.
Hiszi Magyarország feltámadását ­ Is-
ten mint a történelem Ura visszaadta
számára azt, aminek mindig is vallotta
magát: magyar állampolgárságát, az
egymásra találás örömét.
Azért imádkozik és dolgozik, hogy a
templompadok megteljenek, a fiatalság
nevelikkel együtt keresztyénként éljen
a családokban, az iskolában, a közélet-
ben megélt keresztyénség természetes
és mindennapos legyen.
Ébresztgetés és emlékeztetés ­ két
kulcsszó, ami a több mint két évtized-
nyi presbiteri és gondnoki szolgálatot
jellemzi, mintha az általa kedvelt Ber-
zsenyi-sorok lüktetnének élete könyvé-
ben: ,,Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet!
/ Ordítson orkán, jöjjön ezer veszély: /
Nem félek. A kürt harsogását, / A nyi-
hogó paripák szökését // Bátran vigyá-
zom. Nem sokaság, hanem / Lélek és
szabad nép tesz csuda dolgokat." (Ber-
zsenyi Dániel: A Magyarokhoz)
baláZsné Kiss csilla
lelkipásztor
(Érmihályfalva)
,,De helyesnek tartom, hogy míg ebben
a földi porsátorban vagyok, emlékez
tetéssel ébresztgesselek titeket."
(2Pt
1,13) Ha fiók imre érmihályfalvi gond-
nok eddigi életútjára tekintünk, akkor
a fenti igevers üzenetével foglalhatjuk
össze a több mint húszévi presbiteri és
gondnoki szolgálatát, valamint érmel-
léki fjegyzi szolgálatát. amíg isten
élteti, ébresztgeti az érmellékiek, par-
tiumiak magyar református lelkiismere-
tét, emlékezteti ket a bibliai tanításra,
az sök igaz hitvalló életére.