background image
23
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
­ Miért éppen karikatúrákat rajzol? Mi
az, amit láttatni akar velük?
­ Nem szívesen nevezem rajzaimat
karikatúráknak, még rajznak sem. Va-
lójában nem tudok rajzolni. Sohasem
tanultam, annak ellenére, hogy a csalá-
dunkban van képzmvész. A grafiku-
sok, mvészek mellett óvodás vagyok.
Gyermekkorom óta firkálok. A gyerme-
kek rajzai a legszintébb közlések, és
többnyire karikatúráknak tnnek. Külö-
nösen teológus koromban, amikor órá-
kon az üres papírlap vagy a tankönyv
ábrái eltt ültem, lehetetlen volt a firká-
lás vágyának ellenállnom. Így születtek,
szinte önmaguktól arcok, ábrák, rajzok.
Számomra a firkálás egy bels kény-
szer. Az üzenet néha jön, megfogalma-
zódik és nem hagy nyugton. Segíteni
akarok másoknak is látni és játszani.
Persze a játék néha lehet nagyon ko-
moly. Ezért túloz adott esetben a ka-
rikatúra, hogy kényszerítsen azt látni,
amit egyébként nem vennénk figyelem-
be vagy lekicsinylünk. A túlzás-torzítás
pedig nekem elssorban a gyógyítás-
hoz szükséges nagyító lencséje, és
nem a kíméletlen kipellengérezés esz-
köze. Másrészt a humoros, nevetve,
mosolyogva tanítás a legkellemesebb
és a leghatékonyabb módszer.
­ A témákat magában hordozza,
vagy spontán jönnek?
­ Egyes rajzaim pillanatok alatt szü-
letnek, de van, amikor hosszú ideig érik
egy-egy téma, amíg formát ölt. Az al-
kotás viszont sosincs kész. Ami meg-
jelenik, az már egy kompromisszum a
kimondhatatlannal és a korlátok közé
szorított önmagammal. A rajz, amit al-
kotunk, nem jó, legfeljebb nem nagyon
rossz. Viszont még így is egy fantaszti-
kus varázseszköz, mert ceruzád, tollad
alatt alakíthatóvá, gyúrhatóvá válik a
meggémberedett világ.
­ Az egyházi sajtó mennyire vev a
rajzaira?
­ Nem nagyon próbáltam eladni ma-
gam. Rendszeresen a Harangszóban,
alkalmanként gyülekezetünk lapjában
jelennek meg rajzaim. Több lelkész tár-
sam rendszeresen használja firkáimat
különféle alkalmakkor illusztrációként,
amelyeknek egy részét egy honlapon
lehet elérni (www.humor.page.tl). Az vi-
szont tény, hogy az egyházi lapok ide-
genkednek még a jó humortól is, talán
egyrészt azért, mert a templomban is
félünk mosolyogni, ami nagy baj. Pe-
dig a Szentírás és a karikatúra nem áll-
nak egymástól távol. Tele van a Biblia
groteszk ábrázolással, ami éppen arra
szolgál, hogy az önámító embert ráéb-
ressze a maga eredetitl eltorzult ar-
cára. Ez a torz ábrázolás néha csíps,
sebez, de jó szándékú, be is kötöz.
fábián tibor
fszerkeszt
(Harangszó ­ Királyhágómelléki
Egyházkerület)
adorjáni László
lelkész, karikaturista
a törvény
Önerbl
LéLek t L LéLek ig