background image
20
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
a kezek evangéliumával
káját tehát azzal az indíttatással végzi,
hogy közben fel tudja mutatni azt, aki-
tl minden származik. Ez az alapvet
különbség a johanniták és a világi jóté-
konysági szervezetek között: mi tudjuk,
semmink nincs, amit ne kaptunk volna,
s amit kaptunk, azt adjuk csak tovább,
tudván, hogy ,,átkozott, aki az Úr dolgát
hanyagul végzi".
Jelenleg Magyarországon nyolc, az
elszakított területeken négy helyi szer-
vezet tevékenykedik a német johannita
rend tagozataként, ami ers nemzet közi
támogatottságot jelent. Ehhez adódik
még a Segít Szolgálatok Egyesülé-
se, a JOIN (Johanniter International),
amely jelenleg tizenhat szervezetet tö-
mörít. Így külföldi testvérszervezeteink-
tl sok támogatást, segélyszállítmányt
kapunk, amit rászoruló szervezetek
(gyülekezetek, kórházak, idsotthonok,
óvodák) között osztunk szét. Alapvet-
en önkéntesekkel dolgozunk, akik nem
hivatásként, de elhívottként választot-
ták ezt a szolgálatot. Folyamatban lev
programjainkhoz mindig várunk önkén-
LéLek t L LéLek ig
teseket, de akár adott diakóniai feladat-
tal és annak megvalósítási ötletével is
meg lehet keresni minket, ha azt ilyen
szervezeti keretek között hatékonyab-
ban lehet végezni.
Egyre jelentsebb az ifjúság körében
végzett munkánk: elssegély-tanfolya-
mokat tartunk iskolákban, felsoktatá-
si intézményekben, ifjúsági táborokat
rendezünk terényi létesítményünkben.
Itt határon túli csoportokat is foga-
dunk Kárpátaljáról és Erdélybl, st a
Csángóföldrl is többen jártak már ott.
Hiszünk abban, hogy értékes progra-
mokkal el lehet mozdítani a fiatalokat a
televízió és a számítógép melll, s hogy
a karitatív munkának közösségformáló
ereje van, amivel a manapság kifordult
értékrendet helyre lehet billenteni.
Kívánom a kedves Olvasónak is, él-
hesse át, milyen nagyszer dolog esz-
köznek lenni az Úr kezében!
Porcsalmy lásZló
elnök
(Johannita Segít Szolgálat
­ Budapest)
a Johannita segít szolgálat ma
protestáns körökben sem közismert.
Hadd álljon itt néhány szó a történe-
tünkrl: a több mint kilencszáz éves
johannita rend részeként mködünk
(eredeti nevén a Keresztel szent
Jánosról elnevezett jeruzsálemi is-
potályos lovagrend). a rend amalfi
kereskedk nyomán a szentföldi za-
rándokok ápolására szervezdött,
majd harcolt a keresztes háborúk-
ban, s a reformációkor kettévált:
a katolikus ág lett a máltai lovag-
rend, a protestáns ág tartotta meg a
johannita nevet.
Hamar kialakult a kapcsolat a rend és a
magyarok között. Már 1135-bl létezik
magyar vonatkozású johannita doku-
mentum. Ismers lehet II. András rész-
vétele is a keresztes háborúban, amely
során Margat (ma Szíria) várában a
johanniták vendége volt, s amely hatá-
sára örökös javadalmat adományozott
e várnak. (Érdekesség: a várat jelenleg
magyar régészek tárják fel, többek kö-
zött a johannita rend támogatásával.)
Több johannita ispotály is létesült Ma-
gyarországon, s neves történelmi sze-
mélyiségek csatlakoztak a rendhez.
Vajon hányan tudják Zrínyi Miklósról,
hogy a johanniták vránai perjelségének
is a vezetje volt? A rend 1989 óta te-
vékenykedhet ismét Magyarországon,
az emigrációba kényszerült rendta-
gok élesztették fel. A Johannita Segít
Szolgálat pedig 2001 óta egyesület,
alapveten két célt szolgál: a keresz-
tyén hit védelmét és az elesettek istá-
polását, segítését lelki és testi szüksé-
geikben.
Míg ez utóbbi meglehetsen egyér-
telm, a hit védelmével kapcsolatban
többször kérdezik: ma mindenki azt
hisz, amit akar ­ miért kell a hitet véde-
ni? Nos, ezért tartjuk fontosnak hang-
súlyozni a keresztyén hit védelmét. Ma
persze már nem karddal, pajzzsal, in-
kább a ,,kezek evangéliumával". Hiszen
kimutatott tény, mennyire elfordultak az
emberek a hittl, s keresik más utakon
az önmegvalósítást. A Johannita Se-
gít Szolgálat szeretetszolgálati mun-