background image
13
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
2013. éVi fontos eseményeK
március 8­10.
Kárpát-medencei Egyetemi Gyülekezetek
Találkozója (Marosvásárhely)
máJus 19.
Magyar Református Egység Napja
máJus 24­26.
Református Egység Ünnepe
· Május 24­25.
Szeretethíd ­ Kárpát-medencei
református önkéntes napok
· Május 24­26.
Református Zenei Fesztivál (Budapest)
· Május 26.
Ünnepi istentisztelet (Budapest)
JÚnius 4.
Nemzeti Összetartozás Napja
JÚnius 28.
A Közös Zsinat ülése és megemlékezés
a Heidelbergi Káté megjelenésének
450. évfordulójáról (Debrecen)
JÚlius 3­5.
Kárpát-medencei Református Általános
Iskolák II. Találkozója (Miskolc)
JÚlius 6.
Református énekek hangverseny
(Budapest, Mvészetek Palotája)
JÚlius 6­10.
Kárpát-medencei Református
Középiskolák XVIII. Találkozója
(Debrecen)
JÚlius 23­27.
Csillagpont Ifjúsági Találkozó (Meztúr)
sZePtember eleJe
Közös Kárpát-medencei tanévnyitó
oKtóber 4.
Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel
oKtóber 6­8.
Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai
Konferencia (Berekfürd)
noVember
A Kárpát-medencei Református
Közoktatási Alap adománygyjtése
december 1.
Kárpát-medencei imanap
M á juS 22. u tán...
a generális konvent 2012. évi zárónyilatkozata
A Kárpát-medencei magyar református
egyházak, egyházkerületek és egyház-
megyék tanácskozó testülete, a Generá lis
Konvent sorrendben hetedik ülését a Du-
nántúli Református Egyházkerület meg-
hívására Szombathelyen tartotta 2012.
június 19-én és 20-án. A tanácskozáson
részt vettek a diaszpóra képviseletében
az amerikai és a nyugat-európai magyar
reformátusok képviseli is.
A konvent közössége Isten iránti há-
laadással osztozott a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület 400 éves fennállása
megünneplésében Körmend városában.
Az ünnepi eseményekkel és kötetlen
beszélgetésekre is lehetséget adó al-
kalmakkal gazdagított tanácskozás a
Kárpát-medencei magyar reformátusság
egysége megjelenésének és megélésé nek
különleges rendezvénye volt. A konvent
beszámolókat hallgatott meg a magyar
református egység elmúlt egyesztendei
eseményeirl, a bizottságok és különböz
testületek munkájáról, valamint a közös
költségvetés 2011. évi eredményérl és
2012. évi tervezetérl. A Generális Kon-
vent közössége köszönettel vette a Litur-
giai Bizottság többéves munkája nyomán
formálódó közös istentiszteleti példatár
munkálatainak elrehaladásáról szóló be-
számolót.
A konvent megbízásából elkészült a
Heidelbergi Káté új magyar fordítása.
A Heidelbergi Káté megjelenésének 450.
évfordulója alkalmából a Generális Kon-
vent 2013 júniusára összehívja a Magyar
Református Egyház Zsinatát, amelynek
napirendjén a káté új magyar szövegé-
nek elfogadása és a közös alkotmány
néhány ponton szükségessé vált módo-
sítása szerepel. A konvent határozatot
hozott arról is, hogy a Heidelbergi Káté
fordítását a Magyar Református Egyház
készíttesse el és adja ki a Kárpát-meden-
cei reformátusság anyanyelvein.
A Generális Konvent úgy határozott,
hogy június 4-ét, a Nemzeti Összetarto-
zás Napját felveszi a magyar reformátu-
sok számára javasolt jeles napok sorába.
A konvent kéri a gyülekezeteket, hogy a
presbitériumok döntése alapján haran-
gozzanak mind május 22-én, a Magyar
Református Egység, mind június 4-én, a
Nemzeti Összetartozás Napján.
A Generális Konvent aggodalommal
értesült arról, hogy ismét veszélybe került
a kárpátaljai magyar református iskolák
mködése. Ezért kéri a magyar kormány
illetékeseit, hogy kísérjék fokozott figye-
lemmel a nemzeti jelentség intézmé-
nyek fenntartását.
Szombathelyen és Körmenden meg-
élve a testvéri összetartozás erejét és
az egység örömét, a Generális Konvent
közössége buzdítja a Kárpát-medence
magyarságát, hogy a rövid távú politi-
kai érdekek által vezérelt bels és küls
megosztottság ellenére törekedjen az
összefogásra és a közösségben megta-
pasztalható érdek nélküli összetartozás
megélésére.
Szombathely, 2012. június 20.
Összeállította:
cZaniK andrás
Kárpát-medencei referens
(MRE Zsinati Hivatala ­ Budapest)